Offshore 4 SV 03538 Foto Marius Rua

Styrets årsberetning

4Service består først og fremst av dedikerte medarbeidere som hver dag utfører tusenvis av små arbeidsoppgaver. Det de alle har til felles er at deres individuelle bidrag, er det som i sum utgjør selskapets samlede regnskap. I år har vi alle lov til å være ekstra stolte av både tall og innsats. Under kan du lese styrets årsberetning for 2021 og bla deg videre til vårt detaljerte konsernregnskap og revisors beretning.

Virksomhetens art

4Service Holding AS er morselskap i konsernet 4Service Holding der virksomheten omfatter Facility

Service tjenester, personalrestauranter, restauranter, catering, renhold, samt leveranse av
forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på anleggscamper, fartøyer og offshore-
installasjoner.
Facility Service drives under merkenavnene De Tre Stuer, Eir Mat og Drikke, Søtt+Salt, Gastro og Eir Renhold.
Renhold. I tillegg er det etablert skreddersøm på merkevare i samarbeid med kundene på fullservice
kontrakter, med blant annet tjenester som restauranter, Coworking under merkenavnet Tribe og
Events.
Den landbaserte delen av forpleiningstjenester består av Camp som leverer anleggshotell med
merkenavnene 4Service og Eir Camp. Offshorevirksomheten omfatter kontraktene hvor selskapet
leverer forpleining på forskjellige rigger på norsk sokkel, som leveres med merkenavnet 4Service.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Det bekreftes at det avlagte regnskap gir et rettvisende bilde over utviklingen, resultatet og

selskapets finansielle stilling. Det er ikke inntruffet forhold etter 31.12.2021 og frem til dags dato av
betydning for selskapet som endrer ovennevnte vurdering. Styret og ledelsen vurderer kontinuerlig
selskapets driftsform, arbeidsoppgaver og personell.

Konsernet 4Service Holding AS driftsinntekter endte på 2 374,1 mill. kr, en økning på 12 % fra 2020
(2 103,9 mill. kr.). EBITDA i 2021 er 249,3 mill. kr. mot 200,4 mill. kr. i 2020. Lønnsomheten er følgelig
økt fra 2020. Årets resultat før skatt ble 78,8 mill. kr, av dette resultatet er -3,6 mill. kr ikke-
kontrollerende eierinteresse sin andel. Resultat etter skatt endte på 56,9 mill. kr mot et resultat på
37,9 mill. kr i 2020.

De samlede ordinære investeringene i varige driftsmidler i 2021 var 42,1 mill. kr (2020: 47,7 mill. kr.) i
konsernet. Totale eiendeler var ved utgangen av året 1 959,7 mill. kr. Arbeidskapitalen er på -198,6
mill. kr. Selskapet har ubenyttet tilgjengelig trekkreserve på 120 mill. kr, og selskapets
likviditetsmessige situasjon vurderes som god.

Total egenkapital inkludert ikke kontrollerende eierinteresse var 262,4 mill. kr ved utgangen av året,
dette tilsvarer en egenkapitalandel på 13 %, mot 13 % i fjor. Ved utgangen av 2021 utgjør
minoritetsinteresser -2,2 mill. kr. Konsernets finansielle stilling vurderes som god.

Årets kontantstrøm bærer preg av god drift med fokus på balansen. Konsernets netto kontantstrøm
fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 380,8 mill. kr (217,8 mill. kr). Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter var på -79,2 mill. kr (-46,1 mill. kr). Netto kontantstrøm fra
finansieringsaktiviteter var -165,9 mill. kr (-168,2 mill. kr). Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter beløp seg til 228,4 mill. kr ved utgangen av 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 92,8 mill. kr.

4Service Holding AS har et resultat i 2021 på 0,0 mill. kr. Morselskapet har en egenkapitalandel på
23%, og selskapets finansielle stilling vurderes som god.

Redegjørelse for foretakets utsikter

Både 2020 og 2021 har spesielt kantine og catering markedet vært påvirket av en redusert omsetning. Det skyldes Covid-19 som midlertidig har ført til reduksjonen i etterspørselen etter konsernets mat-tjenester knyttet til forretningsbygg. Våre estimater viser en reduksjon på ca. 25% i forhold til en normalsituasjon (pre-covid) totalt sett for konsernet. Konsernet har en økende markedsandel i 2021 og tar sikte på å fortsatt øke denne i 2022. De generelle markedsutsiktene er gode. Styret vurderer løpende mulighetene for ulike former for samarbeid eller oppkjøp som kan utvikle konsernet videre.

Gjennom 2021 har konsernet vist stor handlekraft, redusert kostnader, og vist at den underliggende driften er både skalerbar og robust. Samtidig har konsernet hatt stor tilvekst på alle områder i 2021 på nysalg som forventes å materialisere seg i 2022. Covid-19 har vært utfordrende for deler av vår virksomhet, men samtidig har det vært en mulighet for konsernet til å reorganisere, revitalisere og innovere på en slik måte at konsernet nå er bedre rustet for de mulighetene som kommer. Starten av 2022 har vist samme utvikling som i 2021, og vi ser stadig positive signaler for alle forretningsområdene i løpet av 2022. Vår satsning på salg, også i en krevende periode i 2021, gir resultater med stadig nye kontrakter innenfor alle våre områder. Med eksisterende portefølje og inngåtte nye kontrakter forventer vi å være tilbake på langtidsplan ved utgangen av 2022.

Fortsatt drift

Basert på ovenstående redegjørelse for konsernets resultat og finansielle stilling, bekrefter styret at årsregnskapet for 2021 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og at det er gitt et riktig bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet er fortsatt i en utviklingsfase og det er en målsetning om å konsolidere og ta ut synergier i 2022 med fortsatt organisk vekst.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Det har blitt avholdt 16 arbeidsmiljøutvalgsmøter fordelt på 4 arbeidsmiljøutvalg i Renhold, Facility, Camp og Offshore.

Det har i løpet av 2021 vært rapportert inn 41 skader på ansatte i forbindelse med utførelsen av arbeid. 17 av skadene er fraværsskader. Det er i hovedsak brannskader, fallskader og kuttskader.

Fokus på HMS og HMS opplæring har bidratt til reduksjon av registrerte fraværsskader sett mot 2020.

Det har vært gjennomført 41 000 digitale opplæringsaktiviteter i 2021

Korttidsfraværet i konsernet var på 4,4% og langtidsfraværet på 3,2%. Konsernet 4Service Holding legger vekt på å skape et trygt arbeidsmiljø på samtlige av våre arbeidsplasser.

Likestilling

Konsernet hadde ved årets utløp 3 712 ansatte, hvorav 60 % kvinner og 40 % menn. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene.

Styret består av 6 personer inkludert varamedlem hvorav et medlem er kvinne. Konsernets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering og er derfor i rekrutteringsprosessene bevisst på å likestille mannlige og kvinnelige søkere. Det er i alle prosesser kompetanseprinsippet som er styrende for beslutningene. Konsernet 4Service Holding ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion og alder.

Konsernet har i 2021 gjennomført en lønnskartlegging som en del av Selskapets generelle arbeid som gjøres for å være proaktiv med tanke på like rettigheter og muligheter, og forebygging av diskriminering etter den norske likestillings- og diskrimineringsloven​. Funnene i lønnskartleggingen er presentert på våre hjemmesider

Ytre miljø og bærekraft

Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernet har i 2021 gjennomført flere tiltak for å ta et bevisst standpunkt til bærekraft. Konsernet er i dag en stor arbeidsplass som totalt gir fra seg et stort fotavtrykk hver eneste dag. Vi har i løpet av 2021 sertifisert konsernet innen ISO 14001:2015 og hatt søkelys på å følge opp mål og resultater innen miljø. I 2021 ble det utarbeidet en bærekrafts rapport, av en ekstern uavhengig part. Vi har måling av matsvinn i de fleste av våre kantiner og har investert i elbiler. I 2021 vant vi matprisen for årets storkjøkken for vårt arbeid med bærekraftig sjømat. Vår dedikerte ressurs innen sosial bærekraft har skapt muligheter for mennesker i utenforskap ved å arbeide målrettet med inkludering av mennesker gjennom opplæring, arbeidstrening og utvikling av mennesker.

For ytterligere informasjon henvises det til ESG rapporten på våre hjemmesider.

Forskning og utvikling

I 2021 ble IZY skilt ut av konsernet for å bidra til fortsatt transformasjon og tilrettelegging av nye bærekraftige forretningsmodeller for både gårdeiere og andre serviceleverandører.

4Service har gjennomført flere steg i den digitale strategi for å utvikle sømløse tjenester og skape grunnlaget for å bli et datadrevet konsern. Den digitale kundereise gir oss muligheter for en innovativ utvidelse av tjenestetilbudet i tillegg til nye forretningsmuligheter integrert med framtidens backoffice.

Gjennom analyse og prediksjon skapes en datadrevet utvikling ved å bruke data for å utvikle nyttig informasjon som skaper merverdi ved å tilrettelegge for bærekraftige og smarte operasjonelle valg. All informasjon for å styre operasjonelle valg på laveste nivå er tilgjengeliggjort gjennom Qlik Sense.

Et perfekt samspill mellom mennesker og teknologi skal bidra til å skape magiske kundeopplevelser.

Finansiell risiko

Finansiell markedsrisiko

Konsernet har finansiell markedsrisiko gjennom rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner. Den er ved årsslutt på 682 mill. kr. Lånets flytende rente er delvis omgjort til fast rente ved kjøp av rentederivater (renteswap). Pr 31.12.21 er totalt 16% omgjort til fast rente. Konsernet har ubetydelig valutaeksponering.

Kredittrisiko

Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Brutto kreditteksponering på balansedagen utgjør totalt 255,5 mill. kr. Konsernet har ikke gjort noen motregningsavtaler eller andre derivatavtaler for å redusere kredittrisikoen.

Likviditetsrisiko

Styret vurderer likviditeten i konsernet som god med kontantbeholdning tilgjengelig den 31.12.2021 pålydende 228,4 mill. kr. samt trekkfasilitetene som er tilgjengelig i banken.

Disponering av årets resultat

Følges av resultatregnskapet.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke kommer frem av resultatregnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets oppfatning har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling.

Konsernet har tegnet egen ansvarsforsikring for styret og daglig leder.

Mangler signatur