4 Service Eir Renhold 4 SV 03656 Foto Esten Borgos

Konsernregnskap resultater & balanse

Konsernregnskapet til 4Service Holding AS er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). 4Service Holding AS ble stiftet 09.11.2015, og 4Service Gruppen med datterselskaper ble kjøpt opp med konsernetablering 01.01.2016. Virksomheten i konsernet omfatter leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på fartøyer og offshore-installasjoner, landanlegg (camps), personalrestauranter, renhold, samt facility service tjenester til kontor og industriplasser. Morselskapet og datterselskapene er lokalisert i Oslo kommune og Bergen kommune.

Last ned rapporten

( NOK 1000)

Resultat pr 31.desember

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2021 2020
3 Salgsinntekt 2 365 010 2 091 135
28 Annen driftsinntekt 9 135 12 768
3, 4 Sum driftsinntekter 2 374 145 2 103 903
13 Varekostnad 509 444 514 465
26 Lønnskostnad 1 394 709 1 215 006
12 Annen driftskostnad 218 677 173 235
Sum driftskostnader 2 122 829 1 902 706
- -
7 Resultatandel investering i tilknyttet selskap - 2 049 - 847
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 249 267 200 351
9, 10 Avskrivning software / kontrakter 27 659 23 759
9, 10 Nedskrivning varemerke 13 397 -
8 Avskrivning driftsmidler 16 511 12 846
11 Avskrivning bruksretter 59 896 49 094
Sum av- og nedskrivninger 117 464 85 699
Driftsresultat (EBIT) 131 803 114 651
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 8 288 1 694
14 Annen finansinntekt 4 546 206
11, 16, 17 Annen rentekostnad 64 550 60 948
14 Annen finanskostnad 1 335 5 420
Resultat av finansposter - 53 052 - 64 468
Ordinært resultat før skattekostnad 78 751 50 183
24 Skattekostnad 21 888 12 306
Årsresultat 56 863 37 877
Tilordnet:
25 Aksjonærene i morselskapet 60 468 39 807
Ikke-kontrollerende eierinteresser - 3 605 - 1 930
NOTE TOTALRESULTAT 2021 2020
Årets resultat 56 863 37 877
22 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsespensjoner - -
22 Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres - -
Inntekter og kostnader som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet - -
Sum andre inntekter og kostnader - -
Årets totalresultat 56 863 37 877
Tilordnet:
25 - Aksjonærene i morselskapet 60 468 39 807
- Ikke-kontrollerende eierinteresser - 3 605 - 1 930
Årets totalresultat 56 863 37 877

Balanse pr 31.desember

(NOK 1000)

NOTE EIENDELER 31.12.2021 31.12.2020
Anleggsmidler
9 Software under utvikling - 151
9 Software 20 084 46 239
24 Utsatt skattefordel - -
6, 9, 10 Varemerke 27 153 40 551
6, 9, 10 Kundekontrakter 61 249 56 450
6, 9, 10 Goodwill 871 467 828 914
11 Bruksretter 325 613 277 882
8 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 19 230 7 135
8 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 38 817 34 389
7 Investeringer i tilknyttet selskap 4 174 3 260
23 Lån til tilknyttet selskap 3 251 3 097
Investeringer i aksjer og andeler 33 33
Andre langsiktige fordringer 643 543
Sum anleggsmidler 1 371 715 1 298 642
Omløpsmidler
13 Lager av varer og annen beholdning 30 735 27 162
20 Kundefordringer 255 547 312 785
20 Andre fordringer 73 270 79 638
18 Derivater - -
21 Bankinnskudd, kontanter o.l. 228 478 92 794
Sum omløpsmidler 588 030 512 379
Sum eiendeler 1 959 745 1 811 021
NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2021 31.12.2020
Egenkapital
Aksjekapital 445 445
Egne aksjer - 6 - 6
Annen egenkapital 264 168 232 299
Egenkapital tilordnet aksjonærene i mor 264 606 232 737
Ikke-kontrolleredne eierinteresser - 2 236 1 370
25 Sum egenkapital 262 371 234 107
Langsiktig gjeld
24 Utsatt skatt 4 486 11 029
11, 17 Rentebærende lån - Leieforpliktelser 295 279 247 979
22 Pensjonsforpliktelser - -
15, 16, 17 Rentebærende lån og kreditter 610 954 669 312
Øvrig langsiktig gjeld - -
Sum langsiktig gjeld 910 719 928 319
Kortsiktig gjeld
17, 18 Rentebærende lån og kreditter 62 222 62 223
11, 17 Rentebærende lån - Leieforpliktelser 52 188 46 103
Leverandørgjeld 169 944 139 329
24 Betalbar skatt 28 827 17 554
Skyldig offentlige avgifter 178 421 137 635
7 Investering i tilknyttet selskap 7 262 4 299
18 Derivater 489 2 603
19 Annen kortsiktig gjeld 287 301 238 849
Sum kortsiktig gjeld 786 655 648 594
Sum gjeld 1 697 374 1 576 913
Sum egenkapital og gjeld 1 959 745 1 811 021

Kontantstrømoppstilling - indirekte modell

NOTE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 31.12.2021 31.12.2020
Resultat før skattekostnad 78 751 50 183
24 Periodens betalte skatt - 17 554 - 23 944
8, 9 Ordinære avskrivinger 117 464 85 699
13 Endring i varelager - 3 573 1 819
20 Endring i kundefordringer 57 238 48 706
Endring i leverandørgjeld 30 615 - 6 390
22 Forskjell mellom kostn ført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger - - 5 649
14, 17 Netto finans 53 052 64 468
19 Endring i andre tidsavgrensningsposter 64 793 2 985
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 380 786 217 877
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - -
8, 9 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - 40 253 - 40 861
6 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak - 37 183 - 33
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer - 1 800 - 5 167
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 79 236 - 46 061
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
16, 17 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld - -
16, 17 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld - 62 223 - 61 025
11, 14, 17 Netto renter til/fra kredittinstitusjoner - 53 052 - 64 468
25 Tilbakebetaling av egenkapital - -
11, 17 Avdrag leieforpliktelser - 50 590 - 42 695
25 Kjøp egne aksjer - -
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - 165 865 - 168 188
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 135 684 3 627
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 92 794 89 167
21 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 228 478 92 794

Oppstilling av endringer i egenkapitalen

Kontrollerende eierinteresse Ikke-kontrollerende eierinteresse Sum egenkapital
Note Aksje- kapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum
Egenkapital 01.01.2020 445 -6 193 585 194 023 3 300 197 323
Årets resultat 39 807 39 807 -1 930 37 877
Andre inntekter og kostnader 0 0 0
Årets totalresultat 39 807 39 807 -1 930 37 877
Andre endringer -1 092 -1 092 -1 092
25 Egenkapital pr. 31.12.2020 445 -6 232 299 232 737 1 370 234 107
Egenkapital 01.01.2021 445 -6 232 299 232 737 1 370 234 107
Årets resultat 60 468 60 468 -3 605 56 863
Andre inntekter og kostnader 0 0 0
Årets totalresultat 60 468 60 468 -3 605 56 863
Kjøp/Salg av egne aksjer 0 0 0 0
Utbytte -28 836 -28 836 -28 836
Andre endringer 236 236 236
25 Egenkapital pr. 31.12.2021 445 -6 264 167 264 606 -2 236 262 371

Noter

Note 1 - Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

4Service Holding AS ble stiftet 09.11.2015, og 4Service Gruppen med datterselskaper ble kjøpt opp med konsernetablering satt til 01.01.2016.

Virksomheten i konsernet omfatter leveranse av forpleiningstjenester, kjøkkendrift og beslektet virksomhet på fartøyer og offshore-installasjoner, landanlegg (camps), personalrestauranter, renhold samt facility service tjenester til kontor og industriplasser.

Morselskapet og datterselskapene er lokalisert i Oslo kommune og Bergen kommune.

Konsernregnskapet til 4Service Holding AS er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS), slik standardene er godkjent av EU, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven.

Konsernets vesentlige regnskapsprinsipper er inkludert i de respektive notene. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.

I konsernregnskapet legges prinsippene i et historisk kost-regnskap til grunn, med unntak av følgende regnskapsposter:
- finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
- finansielle instrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader (OCI)
- betingede vederlag ved kjøp av virksomhet

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 27 Estimatusikkerhet.

Note 2 - Konsolideringsprinsipper

Konsolideringsprinsipper

Datterselskaper

Konsernregnskapet omfatter selskapsregnskapet til 4Service Holding AS (morselskap) og tilhørende datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Normalt oppnås kontroll når konsernet eier mer enn 50 prosent av aksjene i selskapet. Datterselskaper konsolideres fra dagen kontroll oppstår og frem til kontroll eventuelt opphører.

Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

Virksomhetssammenslutninger

Virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Eventuelle betingede vederlagselementer inkluderes i vederlaget til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Betingede vederlag som ikke gjøres opp i egenkapitalinstrumenter er gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres etter hvert som de påløper.

Ved kjøp av selskaper foretas en vurdering av om kjøpet reelt sett er kjøp av virksomhet eller kjøp av eiendeler. Ved kjøp av eiendeler allokeres hele kjøpesummen, inklusive overtatt gjeld, til kjøpte eiendeler proratarisk i forhold til virkelig verdi. Det innebærer at det ikke avsettes for utsatt skatt på slike kjøp.

Ved kjøp av virksomhet balanseføres identifiserbare eiendeler og forpliktelser, inkludert identifiserte merverdier, til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Dersom summen av vederlaget på overtakelsestidspunktet overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler og forpliktelser i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Goodwill allokeres til kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter. Goodwill amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall. Virkelig verdi av goodwill vurderes oftere enn en gang i året dersom det er hendelser eller endrede forhold som indikerer mulig verdifall.

Dersom virkelig verdi av netto eiendeler i en virksomhetssammenslutning overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres differansen umiddelbart på overtakelsestidspunktet. Det avsettes for utsatt skatt på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier for alle eiendeler og forpliktelser i en virksomhetssammenslutning med unntak av goodwill.

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Normalt inntreffer dette ved eierandel mellom 20 og 50 prosent. Tilknyttede selskaper innregnes til anskaffelseskost på kjøpstidspunktet. Videre innregnes enhetene etter egenkapitalmetoden.

Balanseført beløp inkluderer eventuelle merverdier og goodwill identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert med senere avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene. Dette gjelder fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null. Ytterligere tap innregnes ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.

Eliminering av transaksjoner og konsernmellomværende

Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste, er eliminert.

Note 3 - Segmenter

For ledelses formål er konsernet organisert i forretningsenheter basert på bransjene hvor konsernet opererer, og har følgende tre rapporteringspliktige driftssegment:

Facility Services (FS) segmentet

FS segmentet tilbyr tjenester innen kantinedrift, catering, renhold og totalansvar for alle tjenester innen næringsbygg

Camp / Forpleiningstjenester

Campsegmentet tilbyr tjenester innen forpleiningstjenester på brakkerigger og annleggshotell

Offshore

Offshoresegmentet tilbyr tjenester innen drift av rigger og floteller offshore knyttet til matservering og overnatting.

Adm

De resterende av konsernets øvrige aktiviteter vises i kolonnen "Adm". Disse aktivitetene er i hovedsak knyttet til ledelse av konsernet.

Ledelsen overvåker driftssegmentenes driftsresultat regelmessig og benytter denne informasjonen til å foreta analyser av de ulike driftssegmentenes prestasjoner samt foreta beslutninger om ressursallokering. Driftssegmentenes prestasjoner vurderes basert på driftsresultat og måles konsistent med driftsresultatet i konsernregnskapet.

Spesifikasjon av konsernets rapporteringspliktige driftssegmenter presenteres nedenfor.

(Annen driftsinntekt nedenfor er mottatt Kompensasjonsstøtte, se note 28)

Driftssegmenter

Per 31.12.2021 Facility Services Camp Offshore Backoffice GAAP Øvrig /Elim Konsolidert
Driftsinntekter 1 423 042 631 981 387 398 2 142 0 -79 553 2 365 010
Intern omsetning -60 573 -17 064 0 -1 917 0 79 553 0
Annen driftsinntekt 9 135 0 0 0 0 0 9 135
Sum inntekter 1 371 604 614 917 387 398 225 0 0 2 374 145
Varekost 228 974 211 476 78 354 0 0 -9 360 509 444
DB I 1 142 631 403 441 309 044 225 0 9 360 1 864 701
Lønn 770 324 206 415 257 816 69 318 0 90 836 1 394 709
Andre driftskostnader 64 026 92 744 15 421 72 043 -58 401 32 843 218 677
DB II 308 281 104 282 35 807 -141 136 58 401 -114 320 251 316
Lokal adm kost 107 235 14 832 12 022 -19 770 0 -114 319 0
DB III 201 046 89 450 23 786 -121 366 58 401 0 251 316
Allokerte felleskostnader 35 019 19 940 9 268 -64 227 0 0 0
DB IV 166 026 69 510 14 518 -57 139 58 401 0 251 316
Resultatandel Tilknyttet selskap -2 049 -2 049
Drifsresultat / EBITDA 166 026 67 462 14 518 -57 139 58 401 0 249 267


Note 3 - Segmenter forts.
tall i NOK 1000

Per 31.12.2020 Facility Services Camp Offshore Backoffice GAAP Øvrig /Elim Konsolidert
Driftsinntekter 1 167 476 576 411 407 035 2 451 0 -62 239 2 091 134
Intern omsetning -31 587 -17 312 0 -2 451 0 51 350 0
Annen driftsinntekt 9 991 2 778 0 0 0 0 12 769
Sum inntekter 1 145 880 561 877 407 035 0 0 -10 888 2 103 903
Varekost 231 494 211 626 79 961 0 0 -8 617 514 465
DB I 914 385 350 251 327 074 0 0 -2 271 1 589 438
Lønn 636 675 180 663 262 105 56 237 -5 649 84 975 1 215 006
Andre driftskostnader 45 067 75 697 17 505 57 843 -51 911 29 034 173 235
DB II 232 644 93 891 47 464 -114 080 57 560 -116 280 201 197
Lokal adm kost 85 450 22 251 8 579 0 0 -116 280 0
DB III 147 194 71 640 38 885 -114 080 57 560 0 201 197
Allokerte felleskostnader 51 928 23 306 13 469 -88 704 0 0 0
DB IV 95 266 48 334 25 415 -25 376 57 560 0 201 197
Resultatandel Tilknyttet selskap -847 -847
Drifsresultat / EBITDA 95 266 47 487 25 415 -25 376 57 560 0 200 351


Andre opplysninger - Balanse

Konsernet måler og rapporterer segmentene på omsetning, resultatmargin og EBITDA. Avskrivninger og finansposter allokeres ikke til de enkelte segmentene. Konsernet har heller ingen regelmessig oppfølgning av balanseposter på segmentnivå.

Inntekter mellom segmentene er eliminert ved konsolidering og inkludert i kolonnen 'Øvrig/elim'.

Geografisk informasjon 2021 2020
Norge 2 374 145 2 071 817
Øvrige stater 0 32 086
Totale inntekter 2 374 145 2 103 903

Note 4 - Driftsinntekter

tall i NOK 1000

Leveringsforpliktelser

Informasjon relatert til konsernets konkrete leveringsforpliktelser og regnskapsføringen av den tilhørende inntekt gis under:

FS - Kantinedrift

Kantinedrift kan struktureres på ulike måter og følgende tre forretningsmodeller utdypes nedenfor: Management kantiner, Risk kantiner og Kommersielle kantiner.

- Management kantiner: 4Service belaster kunden/gårdeier et fast management fee for drift av kantinen, mens kunden betaler selv for matvarer/varelager. Management fee-et er normalt gjenstand for indeksjustering i kontraktsperioden.

Det er relativt konkret detaljeringsnivå på leveringsforpliktelsen i kontraktene. Avtalen baserer seg ofte på et avtalt kvalitetsnivå og regulerer blant annet åpningstider, vareutvalg, servicenivå, varekvalitet, menyer, renhold/vedlikehold etc. Leveringsforpliktelsen er imidlertid ansett å være en daglig drift av kantinen i kontraktsperioden. Leveringsforpliktelsen er den samme hver dag i hele kontraktsperioden, og har samme mønster for overføring til kunden. Leveransen er derfor ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Indeksjusteringer av vederlaget inntektsføres i den perioden indeksjusteringen gjelder.

- Risk kantiner
: 4Service belaster kunden eller gårdeier et fast management fee for drift av kantinen. I tillegg belastes kunden/kundens ansatte for antall bespisninger til avtalt fast pris. 4Service har risikoen for varelageret.

Det er også her relativt konkret detaljeringsnivå på leveringsforpliktelsen i kontraktene. Avtalen baserer seg ofte på et avtalt kvalitetsnivå og regulerer blant annet åpningstider, vareutvalg, service, varekvalitet, menyer, priser for mat/bespisning, renhold/vedlikehold etc. Drift av kundens kantine, og produksjon/salg av mat til kundens ansatte, er ansett som en samlet kantinetjeneste. Leveransen er ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Det variable betalingen for antall bespisninger allokeres til den dagen dette gjelder. I praksis innebærer dette at management fee-et inntektsføres løpende over kontraktsperioden, og betaling for bespisning/mat når dette leveres.

- Kommersielle kantiner:
Dette er typisk kaffebarer (og restauranten Edda) i tilknytning til bygg hvor 4Service allerede drifter kantinen. Inntektene kommer fra omsatte varer og tjenester i perioden.

Leveringsforpliktelsen er å levere de varer (mat/drikke) som kunden bestiller. Dette er et vanlig varesalg, som inntektsføres på salgstidspunktet.

FS - Renholdstjenester

«Renholdstjenester» består av alle typer løpende og periodisk renhold i blant annet forretningslokaler, offentlige institusjoner som skoler og kulturhus, kommunikasjonsknutepunkter eller anleggscamper.

Det er i alle tilfeller to eller maks tre ulike leveringsforpliktelser i kontraktene; daglig/ukentlig renhold av lokalene, eventuelt periodevis renhold – som vindusvask, tepperens etc. og avtalt timehonorar for tilleggsleveranser.

Følgende leveringsforpliktelser er identifisert:
(1) Daglig/ukentlig avtalt renhold (iht serieunntaket)
(2) Engangs-/tilleggs- tjenester
(3) Periodisk renhold

Note 4 - Driftsinntekter forts.

tall i NOK 1000

FS - Facility Services og Coworking

Forretningsområdet Facility Services (FS) kalles også ofte Facility Management og innebærer drift av hele bygg med alt som hører til, som for eksempel renholdstjenester, posthåndtering, varemottak, kantine, resepsjon, vaktmestertjenester mm.

Forretningsområdet Coworking er en tjeneste der vi stiller kontorplasser inkl. forskjellige tjenester disponible for kunden. Konseptet er en sammensatt tjeneste med forutsigbare kostnader og valgfritt servicenivå slik at kunden kan slippe å forholde seg til andre tjenesteleverandører.
Dette er et relativt nytt konsept som ligner noe på tradisjonell hotelldrift der det i stedet er kontorplasser som leies ut på kort og halvlang basis. Tilknyttet kontorplassene vil det være mulighet for kjøp av bla kantine, catering, møterom og resepsjon. Kundene kan være enkeltpersoner, mindre foretak, oppstartsbedrifter, prosjektbaserte bedrifter etc.

For Facility Service kontrakter vil det er flere ulike leveringsforpliktelser i kontraktene; eksempelvis daglig/ukentlig renhold av lokalene, periodevis renhold, kantineretter i avtalt åpningstid, catering tjenester, resepsjonstjenester (antall timer bemannet resepsjon).

For Coworking så vil leveringsforpliktelsen være å stille en eller flere kontorplasser til rådighet for kunden. I forlengelsen av utleie av kontorplasser vil det være naturlig å selge kantinetjenester og møterom samt resepsjonstjenester.

Camp

Forretningsområdet Camp leverer forpleiningstjenester til virksomheter innen industri og bygg-/anlegg. Disse har behov for anleggshotell i forbindelse med drift, bygging og vedlikehold av f.eks. olje/gassanlegg, båter samt vei-/jernbaneprosjekter. Forpleining er summen av de velferdstjenester som tilbys - dette inkluderer blant annet resepsjonstjenester, måltidsservering, renhold og vaktmestertjenester.

Enkelte camper driftes som anleggshotell, hvor kundene bestiller rom og betaler en avtalt døgnpris for kost og losji. Inntektsføring av vederlaget foretas den perioden innlosjering skjer.

En annen kontraktstype legger opp til at kunden bærer en større del av risikoen da de betaler en fast pris for en gitt kapasitet (oppgitt i for eksempel antall brakkerigger eller antall rom) samt en lavere stykkpris for antall overnattingsdøgn med kost og losji. Hvor mange bodøgn kunden vil benyttet er ikke bestemt i kontraktene, og vil kunne variere.

Kunden vil normalt eie/leie riggen selv, mens 4Service kun leverer forpleiningstjenester. I enkelte tilfeller vil 4Service selv leie inn riggen. I sistnevnte tilfelle vil det først vurderes om kontrakten med kunden inneholder en leieavtale, og i så fall om denne er finansiell eller operasjonell. I de fleste tilfeller har kunden tilgang på en viss kapasitet og ikke bestemte rom eller arealer, slik at kontraktene ikke anses å inneholde en utleieavtale.

Leveringsforpliktelsen i disse avtalene er vurdert å være klar til å levere forpleiningstjenester når kunden ber om dette, og ikke de enkelte bodøgn. Leveringsforpliktelsen er vurdert å være en løpende forpleiningstjeneste over avtaleperioden. Leveringsforpliktelsen er den samme hver dag i hele kontraktsperioden, og har samme mønster for overføring til kunden. Leveransen er derfor ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser som skal regnskapsføres som èn samlet leveringsforpliktelse. Transaksjonsprisen består av et fast vederlag (management fee) som inntektsføres løpende over kontraktsperioden, mens døgnprisen representerer et variabelt vederlag som inntektsføres når innlosjering foretas.

Forpleiningstjenester Offshore

Innenfor offshore leveres forpleiningstjenester (mat og renhold) på olje- og gassrigger off-shore, eller floteller i tilknytning til slike rigger.
Det inngås typisk rammekontrakter for levering av tjenester, som angir priser og vilkår for tjenesten. Kontraktene er langsiktige med løpende kapasitetsavklaring basert på kunden konkrete behov (typisk 1-2 ukers avrop/ varsling av behov). Antall rigger den enkelte kunde kjøper forpleiningstjenester til, vil kunne variere over rammekontraktens varighet. Vederlaget er i de fleste kontrakter basert på en avtalt bemanning i samsvar med antall personer som er på riggen i den aktuelle perioden avropet gjelder. Bemanningen følger normalt en trappetrinnsmodell, og er økende jo flere personer som er på riggen i den aktuelle perioden. Enkelte kontrakter kan ha avtalt en minimumsbemanning uavhengig av antall personer på riggen.

Leveringsforpliktelsen er en løpende forpleiningstjeneste som er den samme hver dag i kontraktsperioden. Leveransen er ansett å være en serie av distinkte leveringsforpliktelser, som regnskapsføres som en samlet leveringsforpliktelse. Ettersom kontraktene er kortvarige, vil i praksis inntekten for en periode samsvare med beløpet som foretaket har rett til å fakturere for den aktuelle perioden.

Note 4 - Driftsinntekter forts.

tall i NOK 1000

Opplysninger om disaggregert inntekt

Under følger en oppdeling av konsernets inntekter:

For året som sluttet 31 Desember 2021

Rapporteringssegmenter Facility Services Camp Offshore Adm Øvrig /Elim Sum
Viktige produkter and tjenester
Forpleiningstjenester 631 981 387 398 1 019 379
Kantinedrift 437 056 437 056
Catering 27 499 27 499
Renhold 723 766 723 766
Facility Services/Coworking 224 752 224 752
Annet 21 245 -79 553 -58 308
Sum 1 434 318 631 981 387 398 - - 79 553 2 374 144


For året som sluttet 31 Desember 2020

Rapporteringssegmenter Facility Services Camp Offshore Adm Øvrig /Elim Sum
Viktige produkter and tjenester
Forpleiningstjenester 576 418 407 035 983 453
Kantinedrift 402 458 402 458
Catering 38 111 38 111
Renhold 579 473 579 473
Facility Services/Coworking 147 434 147 434
Annet 9 991 2 778 -59 794 -47 025
Sum 1 177 467 579 195 407 035 - - 59 794 2 103 903


Vesentlige kundekontrakter

I forretningsområdet Offshore har konsernet en kunde som alene sto for ca mNOK 209 av total omsetning i konsernet

Ut over nevnte kunde er det ingen enkeltkontrakter i konsernet som utgjør en vesentlig størrelse.

Note 5 - Datterselskaper

Følgende datterselskaper er inkludert i det konsoliderte regnskapet:

Selskap Anskaffelses-dato Hjemland Hoved-virksomhet Eier- og stemmeandel 2021 Eier- og stemmeandel 2020 Eier- og stemmeandel 2019
4Service Gruppen AS 22.12.2015 Norge Annet 100 % 100 % 100 %
4Service AS 04.11.2011 Norge Camp 100 % 100 % 100 %
4Service Landanlegg AS 19.10.2010 Norge Camp 100 % 100 % 100 %
4Service Facility AS 06.12.2016 Norge FS 100 % 100 % 100 %
4Service Offshore AS 23.11.2009 Norge Offshore 100 % 100 % 100 %
4Service Offshore Hotels AS 21.01.2016 Norge Offshore 100 % 100 % 100 %
4Service Eir Renhold AS 06.12.2016 Norge FS 100 % 100 % 100 %
4Service Eir Camp AS 27.06.2018 Norge Camp 100 % 100 % 100 %
4Service Catering AS 04.04.2019 Norge FS 100 % 100 % NA
Ren Pluss Eiendom AS 06.12.2016 Norge Annet 100 % 100 % 100 %
Lahaugmoen Innkvartering AS 13.05.2014 Norge Camp 70 % 70 % 70 %

4Service Holding har i 2021 gjennomført en juridisk restrukturering for å ytterligere forenkle selskapsstrukturen
i konsernet:

- Selskapet 4Service FS AS er innfusjonert inn i 4Service Facility AS i Q2 2021

Tilgang i 2021
Konsernet kjøpte selskapene Tidycrew AS, Bergen Renhold AS, Bergen Vedlikeholds Partner AS og Bergen Renhold Øst AS i juni 2021. Resultatlinjer er medtatt for eierperioden og eiendeler og gjeld er innregnet på utgående balanse pr 31.12.21

Alle de nevnte oppkjøpte selskapene er fusjonert inn i 4Service Eir Renhold AS i Q4 2021

Ikke-kontrollerende eierinteresser
Lahaugmoen Innkvartering AS sine resultatlinjer, eiendeler, gjeld og egenkapital er konsolidert i konsernregnskapet og 30% av resultatet og egenkapitalen er ført som ikke-kontrollerende eierinteresser.

Note 6 - Oppkjøp

tall i NOK 1000

Oppkjøp av virksomhet:

Konsernet har i 2021 kjøpt selskapene Tidycrew AS og Bergen Renhold AS (med datterselskapene Bergen Vedlikeholds Partner AS og Bergen Renhold Øst AS)

Kjøpene er finansiert med kontanter og emisjoner. Kontantene er kommet til disposisjon fra løpende refinansiering av langsiktig lån hos DNB.

Alle selskapene er hjemmehørende i Norge og som hovedregel delfinansieres oppkjøpene med rettede emisjoner for å søke å beholde de oppkjøpte enhetenes kompetanse og kunderelasjoner i konsernet.

Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpene fordeler seg som følger:

Tilgang 2021 Tilgang 2020
Eiendeler
Anleggsmidler 758
Kontanter og kontantekvivalenter 21 497
Fordringer 9 499
Varelager 61
Patenter og lisenser 141
31 956 -
Gjeld
Leverandørgjeld -2 170
Betingede forpliktelser 0
Avsetninger -24 977
Forpliktelse ved utsatt skatt -3 542
- 30 688 -
Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi
Trademark
Kundekontrakter 16 100
Goodwill 42 464
Sum 58 564
Kapitalforhøyelse* -
Kontanter 58 680
Kjøpesum 58 680 -
Betalt i kontanter 58 680
Kontanter mottatt - 21 497
Netto kontanter ut 37 183 -

* Med kapitalforhøyelse menes at selger har fått aksjer i morselskapet gjennom konvertering av selgerkreditt.

For å se effekten på konsernregnskapet se tabellen nedenfor.

Omsetning og resultat i oppkjøpte selskaper(FØR/ETTER konserninnregning): 2021 2020
Omsetning FØR oppkjøp 37 448
Omsetning ETTER oppkjøp ** n/a
Omsetning n/a
Ordinært resultat FØR oppkjøp 4 550
Ordinært resultat ETTER oppkjøp ** n/a
Ordinært resultat n/a

** Oppkjøpte selskaper ble innfusjonert i 4Service Eir Renhold AS relativt direkte etter oppkjøp

Forpliktelse ved utsatt skatt består i hovedsak av forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler.

Inkludert i verdien av goodwill er kunderelasjoner, ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med konsernets eksisterende virksomhet. Disse immaterielle verdiene oppfyller ikke balanseføringskriteriet i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat.

Bokført goodwill er allokert til de kontantgenerende enhetene, representert ved segmentene (se note 3 Segmenter og note 10 Nedskrivningstest goodwill). Goodwill består kun av konserngoodwill og avskrives derfor ikke skattemessig.

Se for øvrig note 27 "Estimatusikkerhet"

Note 7 - Tilknyttede selskaper

tall i NOK 1000

Investeringer i selskaper der konsernet eier eller har stemmerettigheter mellom 20 % og 50 % behandles som tilknyttede selskaper. Tilknyttede selskaper behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden innebærer at konsernet, i henhold til eierandelen, innregner andel av resultat etter skatt i det selskapet man har invester i, men med fradrag for interne gevinster, utbytte, og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. Dersom andelen av den innregnede egenkapitalen er negativ, er den oppført som en forpliktelse i konsernregnskapet, da konsernet vurderer det som svært sannsynlig at det vil innfri sine forpliktelser.

Samtlige tilknyttede foretak er innregnet etter egenkapitalmetoden. Samtlige TS inngår i segmentet Camp.

Konsernet har følgende investeringer i tilknyttede selskaper:

Land Industri Eierandel Stemme-andel
Viken Innkvartering AS Norge CAMP 50 % 50 %
Ørin Overnatting AS Norge CAMP 34 % 34 %
Flesland Innkvartering AS Norge CAMP 33 % 33 %

Oppstilling over andel av resultat og egenkapital for tilknyttede selskaper i konsernet:

(se for øvrig note 23 "Transaksjoner med nærstående")

Viken
Innkvartering AS
Ørin Overnatting AS Flesland Innkvartering AS Sum
Balanseført verdi 01.01.2021 - 1 328 3 259 - 2 970 - 1 039
Andel resultat etter skatt 2021 - 2 775 915 - 188 - 2 048
Kapital innskudd -
Utbytte -
Balanseført verdi 31.12.2021 (EIENDEL) 4 174 4 174
Balanseført verdi 31.12.2021 (FORPLIKTELSE) - 4 104 - 3 158 - 7 262
Viken
Innkvartering AS
Ørin Overnatting AS Flesland Innkvartering AS Sum
Balanseført verdi 01.01.2020 - 204 2 060 - 2 007 - 151
Andel resultat etter skatt 2020 - 1 124 1 199 - 963 - 888
Kapital innskudd -
Utbytte -
Balanseført verdi 31.12.2020 (EIENDEL) 3 259 3 259
Balanseført verdi 31.12.2020 (FORPLIKTELSE) - 1 328 - 2 970 - 4 299


Basert på en helhetsvurdering hvor størrelse og kompleksitet er tatt i betraktning er ingen av de tilknyttede selskapene vurdert å være vesentlige for konsernet. Det er derfor ikke satt opp separate oppstillinger som viser balanse og resultat for hvert tilknyttet selskap.

Note 8 - Varige driftsmidler

tall i NOK 1000

Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller utrangeres blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost inkluderer alle utgifter som kan henføres direkte til kjøp eller tilvirkning av eiendelen. For egentilvirkede driftsmidler inngår også andelen av andre utgifter som kan henføres til driftsmiddelet og lånekostnader i anskaffelseskost.

Varige driftsmidler balanseføres dersom det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og eiendelens anskaffelseskost kan måles pålitelig. Etterfølgende utgifter ved ombygging og utskiftning av deler balanseføres dersom tilsvarende kriterier er oppfylt. Gjenstående balanseført verdi knyttet til utskiftede deler resultatføres. Kostnader til service, reparasjon og vedlikehold kostnadsføres løpende.

Hver vesentlig komponent av varige driftsmidler avskrives over estimert utnyttbar levetid. Driftsmidler avskrives ved bruk av lineær metode.

Leide driftsmidler som ikke kan forventes overtatt ved utløp av leieperioden avskrives over det korteste av leieperioden og utnyttbar levetid. Leide driftsmidler som forventes overtatt ved utløp av leieperioden avskrives over forventet levetid.

Avskrivningsperiode og metode vurderes årlig, og utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning. Endring innregnes som en estimatendring.

2021 Driftsløsøre, inventar, utstyr og biler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021 70 314 15 902 86 216
Tilgang 16 672 16 607 33 279
Avgang - 5 418 - 18 - 5 436
Anskaffelseskost 31.12. 81 568 32 490 114 058
- -
Akkumulert avskrivning 01.01 35 925 8 737 44 662
Avgang avskrivninger - 5 162 - - 5 162
Årets avskrivning driftsmidler 11 988 4 523 16 511
Akkumulert avskrivning/nedskrivning 31.12. 42 751 13 260 56 011
-
Balanseverdi 31.12.2021 38 817 19 230 58 047
Økonomisk levetid 3-5 år 5-50 år
Avskrivningsmetode lineært lineært
2020 Driftsløsøre, inventar, utstyr og biler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020 68 599 10 598 79 197
Tilgang 15 279 5 304 20 583
Avgang - 13 564 - - 13 564
Anskaffelseskost 31.12. 70 314 15 902 86 216
- -
Akkumulert avskrivning 01.01 33 969 8 455 42 424
Avgang avskrivninger - 8 921 - 1 657 - 10 578
Årets avskrivning driftsmidler 10 877 1 969 12 846
Akkumulert avskrivning/nedskrivning 31.12. 35 925 8 767 44 692
-
Balanseverdi 31.12.20 * 34 389 7 135 41 523
Økonomisk levetid 3-5 år 5-50 år
Avskrivningsmetode lineært lineært


Note 9 - Immaterielle eiendeler

tall i NOK 1000

Goodwill
Goodwill balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Goodwill amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall. Eventuelle nedskrivninger av goodwill reverseres ikke selv om grunnlaget for verdifallet ikke lenger er tilstede.

Goodwill allokeres til de kontantgenerende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som er oppkjøpt eller som forventes å få synergier fra oppkjøpet.

Kundekontrakter

Kundekontrakter er kontraktsfestede kundeforhold / kunderelasjoner. Kundekontrakter som anskaffes separat balanseføres til virkelig verdi (kost) på anskaffelsestidspunktet. Kundekontrakter anskaffet i virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Kundekontrakter har begrenset utnyttbar levetid og føres til anskaffelseskost med fradrag for akkumulert amortisering. Amortisering foretas lineært over kundekontraktens/kundeforholdets levetid.

Varemerke

Varemerker anskaffet i virksomhetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, med fradrag for eventuelle nedskrivninger. Varemerker amortiseres ikke, men testes årlig for verdifall.

Programvare

Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel dersom disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Normalt amortiseres programvare lineært over 3 år. Utgifter pådratt for å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare kostnadsføres med mindre endringene i programvaren øker den fremtidige økonomiske nytten av programvaren.

Forskning og utvikling

Kostnader til intern utvikling av immaterielle eiendeler balanseføres når det kan demonstreres at;
- Det er sannsynlig at eiendelen ferdigstilles
- Det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og eiendelens anskaffelseskost kan måles pålitelig

Balanseførte kostnader inkluderer materialer, lønn og sosiale kostnader samt andre kostnader som kan allokeres til utviklingen av eiendelen. Internt utviklede eiendeler amortiseres lineært over forventet utnyttbar levetid. Amortisering starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk i virksomheten. Eiendeler som ikke er tilgjengelig for bruk, testes årlig for verdifall.

2021 Goodwill Kontrakter Trademark Software og andre immaterielle eiendeler Software under utvikling SUM
Anskaffelseskost 01.01.2020 920 572 74 579 40 551 68 559 151 1 104 411
Tilgang ved oppkjøp i året 42 464 16 310 - 20 - 58 794
Tilgang - 1 800 - 6 744 - 8 544
Avgang * - - - - 34 452 - 151 - 34 603
Anskaffelseskost 31.12. 963 036 92 689 40 551 40 871 - 1 137 146
- - - - -
Akkumulert avskr. 01.01 91 568 18 241 - 22 319 - 132 129
Akkumulert avskr oppkjøpte selskap - 56 - - 16 049 - - 15 993
Årets avskrivning - 13 143 14 517 - 27 660
Årets nedskriving ** - - 13 397 - - 13 397
Akkumulert avskr./nedskr. 31.12. 91 568 31 440 13 397 20 787 - 157 193
Balanseverdi 31.12. 871 467 61 249 27 153 20 084 - 979 954
Økonomisk levetid Ubestemt Gj.sn. 6 år Ubestemt 3 år
Avskrivningsmetode IA Lineær IA Lineær Avskrives ved bruk


*: Avgang Software og andre immaterielle driftsmidler skyldes i all hovedsak at Izy app ble skilt ut i eget selskap og utdelt som utbytte til aksjonærene i 4Service og etablert i et eget selvstendig konsern

**: Nedskrivning i 2021 gjelder varemerket Brest AS da dette varemerket ikke lenger er i bruk

Note 9 - Immaterielle eiendeler forts

tall i NOK 1000

2020 Goodwill Kontrakter Trademark Software og andre immaterielle eiendeler Software under utvikling SUM
Anskaffelseskost 01.01.2020 920 572 69 412 40 551 51 561 151 1 082 246
Tilgang ved oppkjøp i året - - - - - -
Tilgang - 5 167 - 20 278 - 25 445
Avgang - - - 3 280 - 3 280
Anskaffelseskost 31.12. 920 572 74 579 40 551 68 559 151 1 104 411
- - - - -
Akkumulert avskr. 01.01 91 658 7 315 - 9 374 - 108 348
Akkumulert avskr oppkjøpte selskap - - - - - -
Årets avskrivning 10 814 - 12 945 - 23 759
Akkumulert avskr./nedskr. 31.12. 91 658 18 129 - 22 319 - 132 107
Balanseverdi 31.12. 828 914 56 450 40 551 46 239 151 972 305
Økonomisk levetid Ubestemt Gj.sn. 6 år 3 år
Avskrivningsmetode IA Lineær Lineær


Note 10 - Nedskrivningstest av goodwill

tall i NOK 1000

Balanseført goodwill i konsernet utgjør pr 31.12.2021 MNOK 871. Hovedsakelig er goodwillen knyttet til oppkjøp innenfor FS segmentet . Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som driftssegment i henhold til note 3 Driftssegmenter.

Bokført verdi av goodwill: 2021 2020
FS 777 821 735 268
Camp 63 545 63 545
Offshore 30 101 30 101
Sum 871 467 828 914
Bokført verdi av Kundekontrakter: 2021 2020
FS 58 978 53 271
Camp 2 270 3 179
Sum 61 249 56 450
Bokført verdi av trademark: 2021 2020
FS 27 153 40 551
Sum 27 153 40 551


Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig, eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Nedskrivningsvurderingen er gjennomført av selskapet innenfor et kvalitetssikret rammeverk. Vurderingen ble gjort pr 31.12.2021.

Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Det er i verdifalltesten forutsatt en forsiktig årlig vekst i prognoseperioden og 2% vekst i terminalleddet

Følgende forutsetninger benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2021

FS Camp Offshore
Diskonteringsrente 10,5 % 10,5 % 10,5 %
Vekstrate 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Dekningsbidrag 20,0 % 15,0 % 15,0 %


Facility Services (FS)
Beregning av bruksverdi for den kontanstrømgenererende enheten FS er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer fra budsjetter godkjent av ledelsen for de neste årene. Markedet for Facility Services er i vekst da kundene ofte ønsker økt fleksibilitet, servicetilbud og samhandling, samt at de kan fokusere på sin kjernekompetanse. Basert på ledelsens forståelse og prognoser er forventningen til årene som kommer videre sterk vekst i markedet og en økt markedsandel.

Forpleiningstjenester (CAMP)
Beregning av bruksverdi for Camp, er også kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer basert på budsjetter godkjent av ledelsen for de neste årene. Markedssituasjonen for Camp er i svært stor grad basert på omfanget av bla vei- og jernbaneprosjekter gjennom blant annet revidert NTP og større byggeaktiviteter. Basert på ledelsens forståelse og forventet omfang av større prosjekter i kommende år er forventningen til 2022 og påfølgende periode videre vekst med mange store prosjekter i offentlig regi.

Offshore
Beregning av bruksverdi for segmentet Offshore, er følgelig også kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av kontantstrømmer i vedtatte budsjetter godkjent av ledelsen for de neste årene. Markedssituasjonen for Offshore er i stor grad basert på omfanget av aktivitet på sokkel. Vesentlige bevegelser i bla oljepris vil på halvlang sikt påvirke aktiviteten i offshorenæringen . Basert på ledelsens forståelse og forventet aktivitetsnivå i offshorenæringen er forventningen at markedet holdes relativt stabilt i overskuelig fremtid.

Note 10 - Nedskrivningstest av goodwill forts.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi
Beregning av bruksverdi for de kontantstrømgenererende enhetene, er mest sensitiv for følgende forutsetninger:

Diskonteringsrente
Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontanstrømgenererende enheten sammenlignes med. Egenkapitalkostnad er beregnet med bakgrunn i CAPM-modellen. Renten som er benyttet for diskontering av kontantstrømmene er 10,5 % for alle tre KGE ene.

Dekningsbidrag
Dekningsbidrag er basert på gjennomsnittlig margin de siste tre årene før budsjettperiodens start. Alle CGU ene har fast dekningsbidrag i hele budsjettperioden, med bakgrunn i forventet totalmarked og konkurransesituasjon.

Vekstrate
Vekstrate i perioden er basert på ledelsens forventninger til markedsutviklingen.

Basert på tilgjengelig informasjon og ledelsens kunnskap til markedet, forventes noe økning i vekst de neste årene. Ledelsens forventninger er basert på historisk trendutvikling og offentlige bransjeanalyser. Som følge av usikkerhet i forventningene, blant annet på grunn av Korona, kan det være behov for justering av på et senere tidspunkt. Erfaringene fra pandemien har likevel vist at konsernet har opprettholdt god lønnsomhet og omsetning, med en robust kundemasse, samtidig som det har vært en god ordretilgang på de fleste av våre områder.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger

Alle oppkjøpene er fra nyere tid, og nedskrivningstesten har ikke avdekket noe behov for ytterligere analysering av de underliggende verdier.

Segmentene vil først være i en nedskrivningssituasjon ved betydelig endring i de forutsetninger som er lagt til grunn. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig mulighetsområde vil medføre at balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp.

Note 11 - Leieavtaler

Note 4

tall i NOK 1000

Implementering
IFRS 16 er anvendt fra 1.1.18.

4Service innregner en leieforpliktelse og en tilhørende rett-til-bruk eiendel for alle leieavtaler, med unntak av leieavtaler under 12 måneder, samt leieavtaler for leieobjektet er av lav verdi (under TNOK 50). Eiendeler av lav verdi som var innregnet som finansiell leasing etter NGAAP er ikke utelatt.

Presentasjon
I balansen innregnes nåverdien av fremtidig leieforpliktelse som rentebærende lån og verdien av leieavtalen (bruksretten) innregnes som anleggsmiddel. Renter og avdrag knyttet til leieforpliktelsen inngår i finanskostnader, mens avskrivning knyttet til bruksretten inngår i avskrivninger. Både avdrag og renter på balanseførte leieforpliktelser er i kontantstrømoppstillingen klassifisert som finansieringsaktiviteter.

Leiekontrakter
Inngående leieavtaler består av;
- Leie av kontorlokaler
- Leie av lokaler for drift av kantine/restaurant
- Leie av boligrigger og tomter til etablering av brakkebyer o.l. (camps)
- Leie biler og maskiner
- Leie av driftsløsøre (f.eks. kopper og kar til kantinedrift)

Leieforpliktelser
Leieforpliktelser måles til nåverdien av de kontraktsmessige utbetalingene til utleier over leiekontraktsperioden, med diskonteringsrenten i kontrakten - med mindre denne ikke kan leses direkte, brukes konsernets inkrementelle lånerente ved oppstart av leieavtalen. Variable betalinger er kun inkludert i målingen av leieforpliktelsen dersom de følger av en indeks eller rente. I slike tilfeller forutsetter den innledende målingen av leiekostnaden at det variable elementet vil forbli uendret i løpet av leieperioden. Leieforpliktelsen revurderes når KPI justeringen blir kjent/fastsatt. Diskonteringsrenten holdes uendret. Andre variable utbetalinger kostnadsføres i den perioden de gjelder.

Bruksretteiendeler
Bruksrettigheten til innregnet leiekontrakt («rett-til-bruk eiendeler») måles til nåverdien av leiebetalingene, redusert for eventuelle incentiver og økt for:
- Leiebetalinger utført ved begynnelsen av eller før leiekontrakten begynner,
- Påløpte direkte kostnader, og
- Avsetninger til eventuelle fjerningsforpliktelser knyttet til den leide eiendelen.

Etter initiell måling vil leieforpliktelsene kunne øke som et resultat av beregnede renter og reduseres for innbetalt leie.

Bruksrett-eiendeler avskrives lineært over leiekontraktens gjenværende løpetid, eller over gjenværende økonomisk levetid for eiendelen hvis dette vurderes å være kortere enn leiekontrakten. Når estimert leieforpliktelse revideres mht. endret løpetid (grunnet for eksempel overveiende sannsynlighet for at oppsigelsesopsjon blir utøvd), justeres den balanseførte verdien av leieavtalen for å gjenspeile de betalinger som skal foretas over den reviderte løpetiden. Det benyttes en justert diskonteringsrente. Den justerte diskonteringsrenten er leieavtalens implisitte rente for resten av leieperioden dersom denne renten lett kan fastsettes, eller som leietakers marginale lånerente på tidspunktet for revurderingen dersom leieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes. Balanseført verdi av leieavtalene (bruksretten) blir tilsvarende justert når estimert antall fremtidige leiebetalinger endres. Den reviderte balanseførte verdien avskrives over den gjenværende (reviderte) leieperioden.

Diskonteringsrente
Den implisitte renten i leieavtalen, er generelt ikke kjent, og foretakets marginale lånerente er benyttet som diskonteringsrente.
For neddiskontering av leieforpliktelsen er det beregnet en diskonteringsrente for avtaler med varighet 1-3 år og 4-10 år. For kontrakter innregnet i 2021 er renten hhv 4,38% og 5,10%

Note 11 - Leieavtaler forts.

tall i NOK 1000

Bruksretteiendeler

Konsernets bruksretteiendeler er kategorisert og presentert i tabellen under:

Bruksretteiendeler 2021 DM Lease Bygninger Kjøretøy Totalt
Anskaffelseskost 1. januar 2021 28 606 360 728 25 950 415 284
Tilgang av bruksretteiendeler 7 735 45 272 11 974 64 981
Avhendinger
Justeringer og reklassifiseringer 189 42 390 42 579
Anskaffelseskost 31. desember 2021 36 530 448 390 37 924 522 844
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar 2021 11 868 115 059 10 475 137 402
Avskrivninger 8 052 43 289 8 582 59 923
Nedskrivninger i perioden
Avhendinger
Justeringer og reklassifiseringer -94
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 2021 19 827 158 347 19 057 197 325
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 2021 16 703 290 043 18 866 325 612
Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid 1-5 år 1-10 år 1-5 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær


Bruksretteiendeler 2020 DM Lease Bygninger Kjøretøy Totalt
Anskaffelseskost 1. januar 21 737 305 376 21 678 348 791
Tilgang av bruksretteiendeler 6 869 29 087 4 272 40 228
Avhendinger
Justeringer og reklassifiseringer 26 265 26 265
Anskaffelseskost 31. desember 28 606 360 728 25 950 415 284
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. jan 5 469 74 437 8 402 88 308
Avskrivninger 6 400 40 622 2 073 49 094
Nedskrivninger i perioden
Avhendinger
Justeringer og reklassifiseringer
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. des 11 868 115 059 10 475 137 402
Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. des 16 737 245 669 15 475 277 882
Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid 1-5 år 1-10 år 1-5 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær


Note 11 - Leieavtaler forts.

tall i NOK 1000

Leieforpliktelser

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger 2021 2020
Mindre enn 1 år 67 348 58 672
1-2 år 66 522 58 896
2-3 år 52 262 40 131
3-4 år 43 549 37 249
4-5 år 40 196 29 753
Mer enn 5 år 146 894 131 165
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31.12 416 772 355 865
Endringer i leieforpliktelser 2021 2020
Totale leieforpliktelser 01.01 294 081 272 503
Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden (netto) 107 560 66 493
Betaling av hovedstol -50 590 -42 695
Økt forpliktelse fra økt rente -3 585 -2 220
Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser
Omregningsdifferanser
Totale leieforpliktelser 31.12 347 467 294 081
Kortsiktige leieforpliktelser 52 188 46 103
Langsiktige leieforpliktelser 295 279 247 979
Betaling av renter i perioden -16 359 -13 786
Nedbetaling hovedstol -50 590 -42 695


Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på konsernets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter. Konsernet har ikke vesentlige restverdigarantier knyttet til sine leieavtaler.

Andre leiekostnader innregnet i resultatet Total
Variable leiebetalinger kostnadsført i perioden 0
Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler (inkl kortsiktige leieavtaler av lav verdi) 2 486
Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi (ekskl kortsiktige leieavtaler over) 86 439
Totale leiekostnader inkludert i andre driftskostnader 88 925


Anvendte praktiske løsninger
Konsernet leier også PC-er, IT-utstyr og maskiner med avtalevilkår fra 1 til 3 år. Konsernet har besluttet å ikke innregne leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, og innregner dermed ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for noen av disse leieavtalene. I stedet kostnadsføres leiebetalingene når de inntreffer. Konsernet innregner heller ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for kortsiktige leieavtaler, som presentert i tabellen over.

Variable leiebetalinger

I tillegg til leieforpliktelsene over er konsernet bundet til å betale variable leiebetalinger for noen av sine leieavtaler. De variable leiebetalingene kostnadsføres når de inntreffer.

Opsjoner om å forlenge en leieavtale

Konsernets leieavtaler av bygninger har leieperioder som varierer mellom 5 og 15 år. Flere av avtalene inneholder en rettighet til forlengelse som kan utøves i løpet av avtalens siste periode. Ved inngåelse av en avtale vurderer konsernet om rettigheten til forlengelse med rimelig sikkerhet vil utøves.

Kjøpsopsjoner

Konsernet leier maskiner og utstyr og kjøretøy med en leieperiode mellom 3 og 5 år. Noen av disse leiekontraktene inkluderer en opsjon til å kjøpe eiendelene ved endt leieperiode. Ved inngåelse av en avtale vurderer konsernet om en kjøpsopsjon med rimelig sikkerhet vil utøves.

Note 12 - Andre driftskostnader

tall i NOK 1000

Andre driftskostnader Note 2021 2020
Fraktkostnader 1 042 610
Energikostnader 9 817 8 831
Reklame 3 181 3 991
Reparasjon og vedlikeholdskostnader 4 032 4 944
Leiekostnader/ leasing 14 88 925 45 016
Reisekostnader 19 454 19 678
Konsulenthonorar og innleie av personell 5 490 6 586
Tap på fordringer 1 204 3 169
Transaksjonskostnader - -
Andre driftskostnader 85 531 80 410
Sum andre driftskostnader 218 677 173 235
Spesifikasjon revisjonshonorar: 2021 2020
Lovpålagt revisjon 1 545 1 321
Andre attestasjonstjenester 1 103 122
Teknisk bistand årsegnskaper og skattemelding 93 1 086
Annen bistand 326
Sum revisjonshonorar 3 067 2 529


Note 13 - Varekostnad og varelager

tall i NOK 1000

Varelageret består i all hovedsak av matvarer og drikkevarer samt rekvisita for forpleining og kantine (f.eks. sengetøy og renholdsutstyr).

Varelageret står oppført til det laveste av historisk kost og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er estimert salgspris fratrukket henførbare salgsutgifter. Kostnadene som inngår i kostpris er direkte kost (kostpris), toll og frakt. For solgte varers kost legges FIFO til grunn.

Ukurans på varelager har historisk sett vært minimal. Eventuell ukurant mat kastes løpende.

Varekostnader 2021 2020
Varekostnader 461 995 461 171
Andre varekostnader 47 449 53 294
Sum varekostnad 509 444 514 465
Varelager 2021 2020
Råmaterialer, til kost 30 735 27 162
Ferdigvarer
Sum 30 735 27 162


Varelager er pantsatt for langsiktig rentebærende lån, se note 16.

Note 14 - Finansposter

tall i NOK 1000

Finansinntekter 2021 2020
Verdiendring derivater 2 113 0
Andre finansinntekter 2 432 206
Annen renteinntekt 8 288 1 694
Sum finansinntekter 12 833 1 900
Finanskostnader 2021 2020
Verdiendring derivater 0 3 432
Renter på gjeld 64 551 60 948
Andre finanskostnader 1 334 1 988
Sum finanskostnad 65 885 66 368


Note 15 - Finansiell risikostyring og ledelse

tall i NOK 1000

4Service konsernet blir gjennom virksomheten eksponert for ulike typer finansiell risiko:
- Markedsrisiko
- Likviditetsrisiko
- Kredittrisiko

Konsernets finansielle eiendeler består i utgangspunktet av kundefordringer, kontanter og kontantekvivalenter som stammer direkte fra konsernets drift. Konsernet har også en liten andel derivater (rente-swaps).

Konsernets finansielle forpliktelser, bortsett fra derivater, består av ordinære lån, leverandørgjeld og andre forpliktelser. Den primære hensikten med disse finansielle forpliktelsene er å finansiere konsernets operasjonelle virksomhet.

Styret har et overordnet ansvar for etablering av og tilsyn med konsernets rammeverk for risikostyring. Konsernet identifiserer og analyserer den risikoen konsernet er eksponert for, fastsetter rammer for akseptabelt risikonivå og tilhørende kontroller.

Markedsrisiko

i) Renterisiko

4Service sin finansiering er basert på flytende renter og konsernet er derfor utsatt for renterisiko. Konsernet inngår rentebytteavtaler for deler av lånet der risikobildet tilsier det. Som hovedregel benyttes ikke rentebytteavtaler for å sikre den effektive renteeksponeringen. Konsernet har ikke som et uttalt mål er å minimere rentekostnadene og volatiliteten knyttet til fremtidige rentebetalinger, men ønsker likevel å holde disse på et akseptabelt nivå.

Rentesensitivitet

Tabellen under viser effekten på resultat før skatt ved en endring i renten med +/- 50 basispunkter. Analysen forutsetter at øvrige variabler holdes konstante.

Sensitivitet for renteendringer 2021 2020
Finansiell eiendeler med variabel rente 228 478 92 794
Finansiell forpliktelse med variabel rente 909 793 902 466
Netto finansiell fordring (- gjeld) - 681 315 - 809 672
Effekt på resultat etter skatt og egenkapital
ved økning av rentene med 50 basispunkter - 3 407 - 4 048
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter 3 407 4 048

Rentesikring
4Service har 3 rentebytteavtaler for deler av lånene. Rentebytteavtalene har forfall i januar 2022, november 2022 og januar 2023. Normalt sikres renten på et lån tilsvarende mellom 20 % og 50 % av langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. En av avtalene ble inngått i 2017 og to ble inngått i 2019. Tabellen under viser effekten på verdien av rentebytteavtalene ved endring i renten med +/- 50 basispunkter. Analysen forutsetter at øvrige variabler holdes konstante.

Sensitivitet for renteendringer 2021 2020
Virkelig verdi av rentebytteavtalene - 489 - 2 603
Virkelig verdi av rentebytteavtalene
ved økning av rentene med 50 basispunkter - 1 020 - 3 510
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter 42 - 1 695
Effekt på resultat etter skatt og egenkapital
ved økning av rentene med 50 basispunkter - 531 - 907
ved reduksjon av rentene med 50 basispunkter 531 907

Note 15 - Finansiell risikostyring og ledelse forts.

tall i NOK 1000

ii) Valutarisiko
4Service har ikke virksomhet i andre land enn Norge, men gjør enkelte mindre innkjøp med oppgjør i utenlandsk valuta. Foretakets fordringer og gjeld i utenlandsk valuta utgjør et uvesentlig beløp på balansedagen. Det er ikke foretatt sensitivitetsberegninger på valutarisiko.

Konsernet sikrer ikke valutarisiko, grunnet lite omfang av transaksjoner i andre valuta enn NOK.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Konsernets fremgangsmåte for å håndtere dette på, er å sikre, så langt som mulig, at konsernet alltid vil ha tilstrekkelig likviditet for å kunne betjene sine forpliktelser, både under normale og krevende forhold, og uten å pådra seg uakseptable tap eller risiko for å skade konsernets omdømme. Ubenyttede kredittreserver dekkes i Note 16.

Tabellen nederst i note 16 viser forfallsanalyse for konsernets finansielle forpliktelser.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart ikke vil oppfylle sine forpliktelser knyttet til et finansielt instrument eller en kontrakt, noe som fører til et økonomisk tap. Konsernet er eksponert for kredittrisiko fra operasjonelle aktiviteter (hovedsakelig kundefordringer) og fra finansieringsaktiviteter, herunder innskudd i banker og finansinstitusjoner.

i) Kundefordringer og andre fordringer

Kredittrisiko relatert til kunder håndteres av hvert enkelt forretningsområde i henhold til konsernets retningslinjer, prosedyrer og kontroller knyttet til kredittrisikostyring. En kundes kredittverdighet vurderes basert på et kredittvurderingsscorecard og kundens kredittgrenser defineres i samsvar med denne vurderingen.

Kundefordringer og andre fordringer i balansen er presentert netto etter avsetninger for forventet tap.

Det henvises til note 20 for konsernets eksponering for kredittrisiko på kundefordringer (forfallsmatrise).

ii) Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bundne og ikke bundne bankinnskudd. Kredittrisikoen knyttet til bankinnskudd er begrenset da motparten er banker med høy kredittrating. De strenge kravene til kredittverdighet innebærer at det forventes at motpartene vil oppfylle sine forpliktelser. Konsernet har ikke gjort plasseringer i pengemarkedsfond eller noterte verdipapirer.


Kapitalforvaltning

For kapitalforvaltning er det primære fokuset å sikre at konsernet beholder en sunn kapitalstruktur som støtter virksomheten og maksimerer aksjonærenes verdier. I lys av forandringer i generelle økonomiske forutsetninger, vurderer konsernet sin kapitalstruktur og gjør endringer i den. For å opprettholde eller justere kapitalstrukturen kan konsernet justere utbyttebetalinger til aksjonærene, returnere kapital til aksjonærene eller utstede nye aksjer. Konsernet overvåker kapital for å sikre at covenantkravene konsernet er underlagt overholdes.

2021 2020
Rentebærende lån 1 020 643 1 025 616
Kundefordringer og andre fordringer 328 817 392 423
Fratrukket kontanter og andre kontantekvivalenter 228 478 92 794
Netto gjeld 463 348 540 399
Egenkapital 262 371 234 107
Totalkapital 1 959 745 1 811 021
Sum kapital og netto gjeld 1 697 374 1 576 913
Belåningsgrad 87 % 87 %
Covenants Terskel Måletidspunkt
Leverage 4,8 Kvartalsvis
Cashflow cover 0,75 Kvartalsvis
Capital expenditure mNOK 40 Årlig

Leverage ratio i covenants kravene ovenfor er kvartalsvis fallende.

Note 16 - Langsiktig gjeld

tall i NOK 1000

Rentebærende lån og kreditter regnskapsføres til provenyet som mottas, netto etter transaksjonsutgifter. Lånene blir deretter regnskapsført til amortisert kost. Virkelig verdi er i det alt vesentligste lik bokført verdi fordi vilkårene i lånene anses å reflektere gjeldende markedsvilkår på balansedagen.

Balanseført verdi

Forfall 2021 2020
Sikret
Banklån DNB se under 680 000 740 000
Leieforpliktelse 347 467 294 081
Sum langsiktig gjeld 1 027 467 1 034 081
Leieforpliktelse med forfall innen 1 år 52 188 46 103
1. års avdrag langsiktig gjeld 60 000 60 000
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag 915 278 927 979


Banklån og sikkerhet

Selskapet har følgende lånefasiliteter tilgjengelig:

Forfall 2021 2020
Fasilitet A 31.12.2022 120 000 180 000
Fasilitet B 31.12.2023 560 000 560 000
Kassekreditt Se under 120 000 105 000
Skattetrekksgaranti 65 000 49 000

Fasilitet A nedbetales med NOKm 15 hvert kvartal, med avdrag første gang ved utgangen av Q1 2021.
Fasilitet B nedbetales i sin helhet ved forfall 31.12.2023.

Kassekreditten er rullerende med fornyelse hver 12. mnd. Det er pr. 31.12.21 ikke trukket av kassekreditten.

Som sikkerhet for lånet er det tatt pant i konsernets kundefordringer, varelager og driftstilbehør.
Bokført verdi av pantsatte eiendeler er:

2021 2020
Kundefordringer 255 547 310 785
Varelager 30 735 27 162
Driftstilbehør 383 660 319 406

Renteswap

Lånets flytende rente er delvis omgjort til fast rente ved kjøp av rentederivater (rente swap). Pr 31.12.21 er totalt 16% omgjort til fast rente. Se note 15 for en beskrivelse av renterisiko og note 18 for kategorisering av finansielle instrumenter.

Covenants krav

Se note 15 Finansiell risikostyring og ledelse.

Forfallsstruktur

Tabellen nedenfor viser forfallsanalyse for konsernets finansielle forpliktelser basert på de kontraktsmessige, ikke-diskonterte betalingene. Når en motpart har et valg om når et beløp skal betales, er forpliktelsen inkludert med den tidligste datoen der virksomheten kan forventes å måtte betale. Finansielle forpliktelser hvor man er pålagt å betalte tilbake på forespørsel er inkludert i "mellom 3-12 måneder" kolonnen.

Note 16 - Langsiktig gjeld forts

tall i NOK 1000

Gjenstående tid

31.12.2020 0 - 3 måneder 3 - 12 måneder 1 - 5 år > 5 år Sum
Banklån 17 222 45 000 620 000 - 682 222
Leieforpliktelse 16 837 50 511 202 530 146 894 416 772
Leverandørgjeld 169 944 - - 169 944
Sum 204 003 95 511 822 530 146 894 1 268 938


Gjenstående tid

31.12.2020 0 - 3 måneder 3 - 12 måneder 1 - 5 år > 5 år Sum
Finansielle forpliktelser

(ikke derivater)
Banklån 17 223 45 000 680 000 - 742 223
Leieforpliktelse 14 668 44 004 166 029 131 165 355 865
Leverandørgjeld 137 635 - - - 137 635
Sum 169 526 89 004 846 029 131 165 1 235 723


Leasingforpliktelse
Leasingforpliktelse er nærmere beskrevet i Note 11 Leieavtaler

Note 17 - Endring i forpliktelser

tall i NOK 1000

Endring i forpliktelser som stammer fra finansieringsaktiviteter:

2021 Kortsiktig rentebærende gjeld og kreditter Langsiktig rentebærende gjeld og kreditter Totalt
1. januar 2021 62 223 669 312 731 535
Endring av regnskapsprinsipp -
Kontantstrømmer - opptak av lån -
Kontantstrømmer - nedbetaling av lån - 62 223 - 62 223
Endring i estimert nåverdi (rente) -
Omklassifisering lang- til kortsikt 60 000 - 60 000 -
Netto Tilgang/Kjøp -
Andre nettoendringer 2 222 1 642 3 864
31. desember 2021 62 222 610 954 673 176


Endring i forpliktelser som stammer fra finansieringsaktiviteter:

2020 Kortsiktig rentebærende gjeld og kreditter Langsiktig rentebærende gjeld og kreditter Totalt
1. januar 2020 61 025 726 925 787 950
Endring av regnskapsprinsipp -
Kontantstrømmer - opptak av lån -
Kontantstrømmer - nedbetaling av lån - 61 025 - 61 025
Endring i estimert nåverdi (rente) -
Omklassifisering lang- til kortsikt 60 000 - 60 000 -
Netto Tilgang/Kjøp -
Andre nettoendringer 2 223 2 387 4 610
31. desember 2020 62 223 669 312 731 535

For innregnede leieforpliktelser se note 11

Note 18 - Finansielle instrumenter per kategori

tall i NOK 1000

Tabeller nedenfor presenterer 4Service konsernets klasser av finansielle instrumenter og tilhørende bokført verdi etter IFRS 9.

Finansielle eiendeler:

Per 31.12.2021 Finansielle eiendeler til amortisert kost Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende fordringer -
Langsiktig pensjonsmidler og andre finansielle eiendeler -
Kundefordringer 255 547 255 547
Andre fordringer 73 270 73 270
Kontanter og kontantekvivalenter 228 478 228 478
Rentebytteavtaler - -
Sum finansielle eiendeler 557 295 - 557 295
Per 31.12.2020 Finansielle eiendeler til amortisert kost Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende fordringer -
Langsiktig pensjonsmidler og andre finansielle eiendeler -
Kundefordringer 310 785 310 785
Andre fordringer 83 778 83 778
Kontanter og kontantekvivalenter 93 067 93 067
Rentebytteavtaler - -
Sum finansielle eiendeler 487 630 0 487 630


Finansielle forpliktelser:

Per 31.12.2021 Finansielle forpliktelser til amortisert kost Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 961 314 961 314
Kortsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 62 222 62 222
Leverandørgjeld og annen ikke rentebærende gjeld 169 944 169 944
Rentebytteavtaler 489 489
Sum finansielle forpliktelser 1 193 480 489 1 193 969


Per 31.12.2020 Finansielle forpliktelser til amortisert kost Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat Sum balanseført verdi
Langsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 946 894 946 894
Kortsiktig rentebærende lån og leieforpliktelser 62 223 62 223
Leverandørgjeld og annen ikke rentebærende gjeld 139 329 139 329
Rentebytteavtaler 2 602 2 602
Sum finansielle forpliktelser 1 148 446 2 602 1 151 048


Note 19 - Annen kortsiktig gjeld

tall i NOK 1000

Annen kortsiktig gjeld 2021 2020
Lønn og feriepenger 144 056 170 130
Påløpte kostnader 75 287 38 487
Forskuddsfakturerte inntekter 5 700 10 671
Annet 62 258 19 561
Sum 287 301 238 849


Note 20 - Kundefordringer og andre ikke-rentebærende fordringer

tall i NOK 1000

Kundefordringer 2021 2020
Kundefordringer (brutto) 259 623 316 172
Avsetning for tap på krav -4 076 -3 387
Sum kundefordringer (netto) 255 547 312 785

Alle kundefordringer har forfall innen ett år. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på kundefordringer. Konsernets avsetning til tap på kundefordringer er basert på konkrete vurderinger av hver enkelt fordring. Avsetningene pr 31.12 gjenspeiler derfor den samlede tapsrisikoen man ser pr 31.12. Konsernets kundebase er fordelt på ulike segmenter (se note 3), men det er historisk sett små forskjeller mellom segmentene når det gjelder realiserte tap på kundefordringer. Konsernet har ikke gjort noen motregningsavtaler eller andre derivatavtaler for å redusere kredittrisikoen. Balanseført verdi av kundefordringer er tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til "normale" betingelser. Virkelig verdi forutsettes derfor ikke å avvike vesentlig fra bokført verdi.

Aldersfordeling og avsetning til tap kundefordringer

Tabellen under vises maksimal eksponering for kredittrisiko knyttet til kundefordringer på balansedagen fordelt etter alder.

2021 Ikke forfalt <30 dager 30-60 dager 61-90 dager > 91 dager Sum
Bokført verdi kundefordringer 199 122 32 969 15 171 5 439 2 847 255 547
2020 Ikke forfalt <30 dager 30-60 dager 61-90 dager > 91 dager Sum
Bokført verdi kundefordringer 262 230 39 191 6 326 3 621 1 416 312 784

Aldersfordelingene viser akkumulerte aldersfordelte kundereskontroer for konsoliderte selskaper. Det forventede tap er basert på en konkret vurdering av kundefordringene pr 31.12.20 og fordringenes alder.

Andre ikke-rentebærende fordringer 2021 2020
Forskuddsbetalte kostnader 18 963 18 109
Fordringer på ansatte - -
Andre kortsiktige fordringer 54 307 60 529
73 270 78 638

Note 21 - Kontanter og kontantekvivalenter

tall i NOK 1000

2020 2020
Kontanter i bank og kasse 228 478 92 794
Kassakreditt 0 0
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 228 478 92 794

Konsernet har ubenyttede kredittfasiliteter på 120 MNOK i kassakreditt. Det er foreligger ingen restriksjoner på bruken av disse midlene.

Note 22 - Pensjoner

tall i NOK 1000

Innskuddspensjon (ITP)

Selskaper i konsernet med egne ansatte er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Alle selskapene i konsernet har litt ulike ITP ordninger som følge av oppkjøpene de seneste årene. Ordningene strekker seg fra rene OTP avtaler på 2% til innskuddsavtaler på 5% / 8% for lønn på hhv 1-7,1G og 7,1G - 12G.

AFP

Enkelte av selskapene i konsernet har AFP ordninger.

Ytelsespensjon (YTP)

Ytelsespensjonen i Offshore-virksomheten er avviklet pr 01.01.2020 og er erstattet av en innskuddsordning. Balanseført forpliktelse fra tidligere år er ført over resultat i 2020.

I forbindelse med tariffoppgjøret for flyttbare innretninger i 2016 ble partene enige om en omlegging av den tariffestede pensjonsordningen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning. Omleggingen har drøyd ut i tid i påvente av ny Pensjonstrygd for sjømenn. Den såkalte NRT-ordningen (60-67 år) erstattes nå av ny Pensjonstrygd for sjømenn og AFP, i tillegg til den allerede innførte innskuddsordning (3/15 %) som erstatter tidligere ytelsesordning.


Årets pensjonskostnad er beregnet som følger:

2021 2020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Inntektsført avviklet pensjonsforpliktelse - - 5 649
Netto pensjonskostnader på ytelsesplaner - - 5 649
Kostnader ved innskuddsplaner i Norge 34 736 24 497
Totale pensjonskostnader 34 736 18 848

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

2021 2020
Fondert Sum Fondert Sum
Endring brutto pensjonsforpliktelse:
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. - - 25 444 25 444
Tilgang og avgang - - - 25 444 - 25 444
Nåverdi av årets opptjening - -
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen - -
Avvik som følge av endring i data - -
Pensjonsutbetalinger - -
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 - - - -
Endringer brutto pensjonsmidler:
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 - - 20 493 20 493
Avkastning på pensjonsmidler - -
Premieinnbetalinger - -
Avvik som følge av endring i data - - - 20 493 - 20 493
Pensjonsutbetalinger - -
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 - - - -
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 - - - -


No
te 22 - Pensjoner (forts)

Endringer i forpliktelsen:

2021 2020
Netto pensjonsforpliktelse 1.1 0 -5 649
Resultatført pensjonskostnad 0 5 649
Aktuarielt, finansielt tap/gevinst mm. 0 0
Premiebetalinger (ekskl. adm kostnader) 0 0
Arbeidsgiveravgift av innbetaling 0 0
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12. 0 0
Balanseførte pensjonsmidler
Balanseført pensjonsforpliktelse 0 0


Note 23 - Transaksjoner med nærstående

tall i NOK 1000

Transaksjoner med tilknyttede selskaper
4Service konsernet har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskaper. Det er i all hovedsak kjøp/salg av renholdstjenester og eller administrasjon. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser.

De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger:

Viken Innkvartering AS Salg Kjøp Beløp til gode
2021 21 529 0 20 886
2020 5 787 0 7 387
Ørin Overnatting AS Salg Kjøp Beløp til gode
2021 10 481 0 20
2020 11 267 0 996
Flesland Innkvartering AS Salg Kjøp Beløp til gode
2021 15 823 0 5 009
2020 26 464 0 6 395


Mellomværende med tilknyttede selskaper

4Service konsernselskaper har mellomværende med tilknyttede selskaper. Tallene under viser 4Service konsern sin andel av langsiktige lån ytet til tilknyttet selskap, fra eierne (iht eierandel).

Flesland Innkvartering AS Renteinntekt Fordring
2021 147 3 260
2020 140 3 104

Balansen inkluderer følgende beløp som følge av transaksjoner med tilknyttede selskaper:

2021 2020
Kundefordringer 25 915 14 777
Leverandørgjeld 0 0
Sum 25 915 14 777

Se note 26 for opplysninger om lån og godtgjørelse til ledelse og styre.

Note 24 - Skatt

tall i NOK 1000

Kostnad ved skatt innregnet i resultatet:

2021 2020
Periodeskatt:
Betalbar skatt (periodeskatt) 28 827 17 554
Justering av periodeskatt foregående år -396 -1 125
Utsatt skatt:
Endring forpliktelse ved utsatt skatt -6 543 -5 258
Annet 0 11
Skattefradrag for underskudd i 2020 (Covid 19) 0 1 125
Endring i skattesats 0 0
Kostnad ved skatt 21 888 12 306


Avstemming av effektiv skattesats

2020 2020
Resultat før skatt (inkl. avviklet virksomhet) 78 751 50 183
Skatt beregnet til 22% 17 325 11 040
Effekt av for mye/for lite betalt forrige år
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel 1 600 -2 505
Ikke fradragsberettigede kostnader 2 113 2 506
Ikke skattepliktig inntekt
Effekt av endring i skattesats*
Annet 849 1 265
Kostnad ved skatt 21 888 12 306
Kostnad ved skatt i resultatregnskapet 21 888 12 306
Kostnad ved skatt avviklet virksomhet 0 0
Kostnad ved skatt 21 888 12 306


Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller Balanse Resultatregnskap Andre inntekter og kostnader (OCI)
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Eiendel ved utsatt skatt
Pensjon 0 0 0 5 649 0 0
Anleggsmidler -33 975 -28 803 5 171 -20 276
Omløpsmidler -2 187 -2 848 -661 -1 705
Avsetninger og kortsiktig gjeld -13 201 -12 468 733 -3 762
Underskudd til fremføring -17 799 -2 455 15 344 -2 455
Eiendeler ved utsatt skatt – brutto -67 161 -46 574 20 587 -22 549 0 0
Forpliktelser ved utsatt skatt
Immaterielle eiendeler 82 979 92 271 9 292 -2 459
Anleggsmidler 4 204 4 042 -162 -2 422
Annet 370 392 22 3 529
Forpliktelser ved utsatt skatt – brutto 87 553 96 705 9 152 -1 352 0 0
Netto midlertidige forskjeller 20 392 50 131 29 739 -23 901
Netto utsatt skatt 4 486 11 029 6 543 -5 258

Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.Note 24 - Skatt forts

tall i NOK 1000

Avstemming av netto forpliktelse ved utsatt skatt

2021 2020
Åpningsbalanse per 1.1. 11 029 16 287
Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via resultatoppstillingen -10 085 -5 258
Kostnad/inntekt ved skatt regnskapsført via andre inntekter og kostnader 0 0
Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt anskaffet i virksomhetssammenslutninger 3 542 0
Netto forpliktelse ved utsatt skatt per 31.12 4 486 11 029

Konsernets underskudd til fremføring per 31.desember 2021 forfaller som følger:

2021 2020
Ingen forfallsfrist 0 0
Sum underskudd til fremføring 0 0

Utdeling av utbytte til morselskapets aksjonærer påvirker hverken selskapets periodeskatt eller forpliktelse ved utsatt skatt.

Note 25 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte

Aksjekapital

Antall aksjer Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 31.12.20 444 730 065 0,001 444 730 (i hele kr)
Ordinære aksjer 31.12.21 444 730 065 0,001 444 730 (i hele kr)

Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte.

Antall aksjer Aksjekapital Overkurs
(1000) (NOK 1000) (NOK 1000)
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ordinære aksjer IB 444 730 444 730 445 445 118 447 118 447
Tilført kapital
Kapitalnedsettelse
Tilbakebetalt kapital - 28 836
Utgangen av året 444 730 444 730 445 445 89 611 118 447
Egne aksjer til pålydende 6 245 6 300 6 6O
versikt over de 20 største aksjonærene pr 31.12.21:

Aksjonær: Antall aksjer: Eierandel:
Norvestor VII, L.P 262 547 738 59,04 %
Jori Invest AS 27 167 741 6,11 %
Ave Trebua AS 25 167 741 5,66 %
Erland Invest AS 25 167 741 5,66 %
Vida-Holding AS 18 000 000 4,05 %
Vissit AS 10 365 300 2,33 %
Villa & Co AS 6 250 000 1,41 %
4Service Holding AS (egne aksjer) 6 245 208 1,40 %
Mumac Holding AS 4 636 942 1,04 %
Jon Holm Holding AS 4 506 150 1,01 %
Steg AS 3 680 981 0,83 %
Spant AS 3 680 981 0,83 %
Ingvarda AS 3 500 000 0,79 %
Tore Wigtil 3 496 503 0,79 %
Henning Stordal 3 382 085 0,76 %
JSF Holding AS 3 381 425 0,76 %
Rowan Brown Holding AS 3 351 750 0,75 %
Umami AS 2 838 525 0,64 %
Salt AS 2 838 525 0,64 %
Søtt AS 2 838 525 0,64 %
Aksjer eid av ledende ansatte:
Vissit AS (Tor Rønhovde, CEO) 10 365 300 2,33 %
York AS (Finn Rune Kristensen, CFO) 1 500 000 0,34 %Kapitalnedsettelse

2021 2020
Ordinære aksjer
Utdeling av akjsene i Izy Holding AS 28 836 0
Sum 28 836 0


* Utbytte utbetalt i september 2021 var en tilbakebetaling av innbetalt kapital

Egne aksjer

Antall Vederlag Andel av aksjekapital
Beholdning 1. januar 2021 6 299 755 1,42 %
Netto tilgang gjennom året - 54 546 150 000 -0,02 %
Beholdning 31. desember 2021 6 245 209 1,40 %


Note 26 - Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

tall i NOK 1000

Lønnskostnader Note 2021 2020
Lønn 1 115 388 977 114
Arbeidsgiveravgift 227 591 165 029
Styrehonorar 450 450
Pensjonskostnad 22 34 736 18 848
Andre sosiale kostnader 16 543 53 565
Totale lønnskostnader 1 394 708 1 215 006


Antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret: 2 471 2 132

Alle ansatte jobber i Norge.
Konsernet har innskuddspensjon som stilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

Konsernet har frem til og med 2019 i tillegg hatt ytelses-pensjonsordning i datterselskapet 4Service Offshore AS. Ordningen er avviklet i 2020 og erstattet av en innskuddspensjonsordning.
Ekstraordinære kostnader for perioden 2018 tom 2020 knyttet til kompensasjon for bortfall av ytelsesordning er ført over egenkapital i 2021

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.


Ytelser til ledende ansatte

Konsernledelsen består av konserndirektør og økonomidirektør

2021 Styre-honorar Lønn Bonus Natural-ytelser Pensjons-kostnad Samlet godt-gjørelse
Ledende ansatte
Tor Rønhovde, CEO 2 670 97 75 2 841
Finn Rune Kristensen, CFO 2 161 165 141 75 2 542
Styret
Fredrik Weldingh Korterud, styrets leder 150 150
Ståle Kolbjørn Angel, styremedlem 100 100
Eva Marie Helene Aubert, styremedlem - -
Håvard E Berge , styremedlem 100 100
Per Åge Sandnes, styremedlem 100 100
Samlet godtgjørelse 450 4 830 165 238 149 5 833
2020 Styre-honorar Lønn Bonus Natural-ytelser Pensjons-kostnad Samlet godt-gjørelse
Ledende ansatte
Tor Rønhovde, CEO 2 450 97 72 2 619
Finn Rune Kristensen, CFO 1 827 152 72 2 051
-
Styret -
Fredrik Weldingh Korterud, styrets leder 150 150
Ståle Kolbjørn Angel, styremedlem 100 100
Eva Marie Helene Aubert, styremedlem - -
Are Stenberg, styremedlem 100 100
Per Åge Sandnes, styremedlem 100 100
Samlet godtgjørelse 450 4 277 - 249 145 5 120

Note 27 - Estimatusikkerhet

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.

Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:

- Nedskrivning/reversering av goodwill og andre immaterielle eiendeler samt varige driftsmidler og reversering av nedskrivninger for varige driftsmidler

- Virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser ved oppkjøp

- Leieavtaler - fastsettelse av leieperiode for kontrakter med fornyelsesopsjoner

Immaterielle eiendeler

Selskapets balanseførte goodwill, kundekontrakter og merkevarenavn vurderes årlig for nedskrivning og for eventuelt reversering av tidligere nedskrivninger. Virksomheten er til en viss grad påvirket av konjunkturer som kan medføre svingninger i virkelig verdi av virksomheten. Verdsettelsene av de ulike etablerte segmentene vil naturlig variere innenfor et intervall på +/- 20 %.

Kostprisallokering

4Service Holding (4Service) må fordele kostpris for ervervede virksomheter på ervervede eiendeler og overtatt gjeld basert på anslått virkelig verdi. 4Service har engasjert uavhengige verdivurderingseksperter til å bistå med å fastsette virkelig verdi av ervervede eiendeler og overtatt gjeld. Verdivurderingene forutsetter at ledelsen gjør betydelige vurderinger ved valg av metode, estimater og forutsetninger. Vesentlig oppkjøpte immaterielle eiendeler som 4Service har innregnet, omfatter kundebase og merkenavn. Forutsetninger som legges til grunn for vurdering for immaterielle eiendeler, omfatter, men er ikke begrenset til, anslått gjennomsnittlig levetid på kundeforholdet basert på kundeavgang, gjenværende kontraktsperiode og gjenanskaffelseskost justert for en teknologifaktor for software samt forventet teknologisk og markedsmessig utvikling. Forutsetninger som legges til grunn for verdifastsettelse av eiendeler, omfatter men er ikke begrenset til gjenanskaffelseskost for varige driftsmidler. Ledelsens beregninger av virkelig verdi er basert på forutsetninger som antas å være rimelige, men som har en iboende usikkerhet, og som følge av dette kan de faktiske resultatene avvike fra beregningene.

Leieavtaler

Vesentlige skjønnsmessige vurderinger ved fastsettelse av leieperiode for kontrakter med forlengelsesopsjoner

Konsernet har flere leieavtaler knyttet til kontorbygg og annen fast eiendom som inneholder forlengelsesopsjoner. En forlengelsesopsjon er inkludert i beregningen av en leieforpliktelse dersom ledelsen med rimelig sikkerhet kan si at en kontrakt vil forlenges. Ledelsen har utøvd skjønn i vurderingen av hvilke relevante faktorer som kan skape et insentiv til å forlenge en leieavtale. Som en del av denne vurderingen har ledelsen tatt i betraktning den opprinnelige leieperioden og vesentligheten av den underliggende eiendelen (kontorbygg og annen fast eiendom).

Note 28 - Offentlige tilskudd

tall i NOK 1000

Koronapandemien i Norge (og verden for øvrig) har påvirket vår virksomhetsutdøvelse.

Regnskapsåret 2021 med pandemi og begrensninger på både sosiale sammenkomster og generell virksomhetsutdøvelse i samfunnet har presset både omsetning og marginer i særlig FS segmentet. Her er det særlig catering og kantiner som har blitt vesentlig berørt.
Omsetningen i Camp er også redusert, mens Offshore segmentet vært mindre påvirket.

Flere av de rammede selskapene i konsernet kvalifiserer for kontantsøtte fra myndighetene og har fått dekket deler av sine faste kostnader i perioden gjennom kompensasjonsordningen.

Konsernet har også fått støtte gjennom to ulike lønnstilskuddsordninger, et engangsbeløp pr ansatt for å ta tilbake permitterte ansatte i lønnet arbeid.

Kompensasjonsstøtte:

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

"Mottatt tilskudd etter lov 17. april 2020 nr. 17 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall på grunn av koronavirusutbruddet er skattepliktig virksomhetsinntekt. Tilskuddet fastsettes på grunnlag av foretakets omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder for, jf. lovens § 5 første ledd."

Lønnstilskudd

Fra og med 2. oktober 2020 ble det innført en ordning hvor arbeidsgivere kunne søke om lønnstilskudd for månedene juli og august 2020, for å hente tilbake permitterte ansatte til lønnet arbeid. Ordningen er senere utvidet til å gjelde for oktober, november og desember 2020. Tilskuddsordningen gjelder for enkeltpersonforetak, selskaper, samt stiftelser, foreninger og frivillige organisasjoner som ikke har næringsvirksomhet som formål og som omfattes av sktl. § 2-32.

Mottatt tilskudd

Konsernet har i 2021 mottatt totalt 16,2 mill kr. i ulike tilskudd. Tilskuddene er regnskapsført etter kontantprinsippet, og klassifisert som følger:

Lønnsreduksjon Annen omsetning Sum
Lønnstilskudd permitterte ansatte 1 329 - 1 329
Tilskudd kompensasjonsordning - 9 135 9 135
Sum tilskudd 1 329 9 135 10 464


Note 29 - Betingede forpliktelser

Konsernet har ingen kjente forpliktelser som ikke er innregnet i balansen pr 31.12.21

Note 30 - Hendelser etter balansedag

Selskapet har sålangt i 2022 allerede gjort flere mindre oppkjøp av renholdsselskaper og forventer å fusjonere disse inn i eksisterende selskapsstruktur og hente synergier allerede i 2022.

Pågående uroligheter i Russland / Ukraina påvirker økonomien i Norge og Europa. 4Service er ikke direkte berørt av krigshandlingene men påvirkes indirekte gjennom våre kunder og leverandører.

For øvrig ingen hendelser etter balansedag som kan tenkes å påvirke 2021 regnskapet