4 Service Camps 4 SV 03630 Foto Marius Rua

Årsregnskap (morselskap)

Last ned rapporten:

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnaderNote20212020
Annen driftskostnad
5429 431
331 499
Sum driftskostnader

429 431
331 499
Driftsresultat

-429 431
-331 499

Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap
44 391 782
4 633 204
Annen renteinntekt

34
549
Rentekostnad til foretak i samme konsern
43 961 886
4 302 254
Annen rentekostnad

498
3 084
Resultat av finansposter

429 432
328 415
Ordinært resultat før skattekostnad
70
-3 084
Ordinært resultat

0
-3 084

Årsresultat

0
-3 084
Overføringer
Overført fra annen egenkapital

0
3 084
Sum overføringer

0
-3 084
Egenkapital og gjeldNote
2021
2020
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
2, 6
444 730
444 730
Egne aksjer
2, 6
-6 245
-6 300
Overkurs
6
89 610 731
118 446 731
Sum innskutt egenkapital

90 049 215
118 885 161

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
6
-9 131 160
-9 281 106
Sum opptjent egenkapital

-9 131 160
-9 281 106
Sum egenkapital

80 918 055
109 604 055

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til selskap i samme konsern
4
268 036 994
263 475 108
Sum annen langsiktig gjeld

268 036 994
263 475 108

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

1 256
81 250
Annen kortsiktig gjeld

30 000
30 000
Sum kortsiktig gjeld

31 256
111 250

Sum gjeld

268 068 250
263 586 358
Sum egenkapital og gjeld

348 986 305
373 190 413

Balanse

Finansielle anleggsmidlerNote2021
2020
Investeringer i annet foretak i samme konsern3339 250 008
368 086 008
Sum finansielle anleggsmidler

339 250 008
368 086 008
Sum anleggsmidler

339 250 008
368 086 008

Omløpsmidler

FordringerAndre kortsiktige fordringer

23 119
16 250
Konsernfordringer
44 391 782
4 780 247
Sum fordringer

4 414 901
4 796 497

Bankinnskudd, kontanter o.l.

5 321 396
307 908

Sum omløpsmidler

9 736 297
5 104 405
Sum eiendeler

348 986 305
373 190 413
Egenkapital og gjeldNote
20212020
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
2, 6
444 730
444 730
Egne aksjer
2, 6
-6 245
-6 300
Overkurs
6
89 610 731
118 446 731
Sum innskutt egenkapital

90 049 215
118 885 161

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
6
-9 131 160
-9 281 106
Sum opptjent egenkapital

-9 131 160
-9 281 106
Sum egenkapital

80 918 055
109 604 055

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til selskap i samme konsern
4
268 036 994
263 475 108
Sum annen langsiktig gjeld

268 036 994
263 475 108

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

1 256
81 250
Annen kortsiktig gjeld

30 000
30 000
Sum kortsiktig gjeld

31 256
111 250

Sum gjeld

268 068 250
263 586 358
Sum egenkapital og gjeld

348 986 305
373 190 413

Indirekte kontantstrøm

Indirekte kontantstrøm 2021 2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 0 -3 084
Periodens betalte skatt 0 422 016
Endring i leverandørgjeld -79 994 81 250
Endring i andre tidsavgrensningsposter -4 251 608 -4 631 809
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -4 331 601 -4 975 659
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investering datterselskap 28 836 000 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 28 836 000 0
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 4 561 886 5 072 254
Salg egne aksjer 150 000 0
Utbetaling av utbytte -28 836 000 0
Innbetalinger av konsernbidrag 4 633 204 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -19 490 910 5 072 254
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 5 013 489 96 595
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse 307 908 211 313
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt 5 321 396 307 908

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i andre selskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt).

Egne aksjer
Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Pålydende av egne aksjer presenteres på egen linje under aksjekapitalen, mens vederlag utover pålydende reduserer annen egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført, men føres mot egenkapitalen.

Kontantstrømoppstillingen
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m Aksjekapital

Aksjekapital Antall* Pålydende Balanseført
Ordinære aksjer 444 730 065 0,001 444 730
Aksjonærer: Antall aksjer Eierandel
Norvestor VII, L.P 262 547 738 59,00 %
Jori Invest AS v/Jan Otto Klausen 27 167 741 6,10 %
Ave Trebua AS 25 167 741 5,70 %
Erland Invest AS 25 167 741 5,70 %
Vida Holding AS v/Per Åge Sandnes 18 000 000 4,00 %
Vissit AS v/Tor Rønhovde 10 365 300 2,30 %
Villa & Co AS 6 250 000 1,40 %
4service Holding AS** 6 245 208 1,40 %
Sum 380 911 469 85,70 %
Øvrige (eierandel < 1 %) 63 818 596 14,30 %
Totalt antall aksjer 444 730 065 100,00 %

*Balanseført aksjekapital er kr 444 730. Selskapet har en aksjeklasse, og alle aksjer har lik stemmerett.

**4service Holding AS har pr 31.12. 2021 totalt 6 245 208 egne aksjer, noe som utgjør 1,4% av aksjekapitalen og er 54 546 færre enn pr 31.12.2020

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder
Navn Tittel Aksjer Andel
Eva Marie Helen Aubert styremedlem 25 167 741 5,70 %
Per Åge Sandnes styremedlem 18 000 000 4,00 %
Tor Rønhovde konsernsjef 10 365 300 2,30 %
Ståle Kolbjørn Angel styremedlem 3 500 000 0,80 %

Note 3 Investering i datterselskap

Investeringene i datterselskap og tilknyttet selskap virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden.

Kostpris på aksjene i datterselskapet 4Service Gruppen AS er kr 339 250 008.

Selskap Forretningskontor Eier-
/stemmeandel
4Service Gruppen AS Etterstad 100 %
Datterdatter selskap
4Service AS Etterstad 100 %
4Service Landanlegg AS Etterstad 100 %
4Service Offshore AS Etterstad 100 %
4Service Offshore Hotels AS Etterstad 100 %
4Service Facility AS Etterstad 100 %
4Service Eir Camp AS Bergen 100 %
4Service Catering AS Etterstad 100 %
Lahaugmoen Innkvartering AS Etterstad 70 %
Underkonsern
4Service Eir Renhold AS (mor) Etterstad 100 %
Ren Pluss Eiendom AS (datter) Etterstad 100 %
Tilknyttet selskap
Viken Innkvartering AS Etterstad 50 %
Ørin Overnatting AS Verdal 34 %
Flesland Innkvartering AS Etterstad 33 %

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2021 2020
Konsernfordringer 4 391 782 4 780 247
Gjeld 2021 2020
Annen gjeld fra 4Service Gruppen AS 268 036 994 263 475 108

Konsernbidrag med skattemessig virkning på kr 4 391 782 er fra 4Service Gruppen AS og inngår i konsernfordringer.

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Ytelser til ledende personer

Styret

Styrehonorar (eksl. aga)

250 000

Sum

250 000

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP
Selskapet har ikke ansatte så det har ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2021 utgjør kr 163 375,- eksl.mva.
Av dette utgjør kr 135 388 revisjon av årsregnskap og kr 27 987 godtgjørelse for andre tjenester.

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr 01.01 444 730 -6 300 118 446 731 -9 281 106 109 604 055
Kjøp/salg egne aksjer 55 149 945 150 000
Utbytte -28 836 000 -28 836 000
Pr 31.12 444 730 -6 245 89 610 731 -9 131 160 80 918 055

Selskapet delte ut aksjene i datterselskapet Izy Holding AS i utbytte (tilbakebetaling av innbetalt kapital) i 2021

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad 2021 2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 0 0
Endring i utsatt skattefordel 0 0
Skattekostnad ordinært resultat 0 0
Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt 0 -3 084
Permanente forskjeller 0 3 084
Skattepliktig inntekt 0 0
Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat -966 192 -1 019 305
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag 966 192 1 019 305
Sum betalbar skatt i balansen 0 0
Beregning av effektiv skattesats
Resultat før skatt 0 -3 084
Beregnet skatt av resultat før skatt 0 -678
Skatteeffekt av permanente forskjeller 0 678
Sum 0 0
Effektiv skattesats 22,00 % 0,00 %